guia docent TFG

Páginas: 6 (1294 palabras) Publicado: 12 de febrero de 2016
Treball de Fi de Grau 2015 - 2016

Treball de Fi de Grau

2015/2016

Codi: 100057
Crèdits: 6

Titulació

Tipus

Curs

Semestre

2502758 Humanitats

OB

4

0

Professor de contacte

Utilització de llengües

Nom: Helena Kirchner Granell

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Helena.Kirchner@uab.cat

Prerequisits
Es pot matricular al TFG qui hagi arribat a quart curs delgrau. Seria interessant que el curs anterior l'alumnat
ja es comencés a preocupar pel treball, tot cercant temes i possibles tutors.

Objectius
Els estudis del grau d'Humanitats han de concloure amb l'elaboració i defensa d'un treball final, de 6 crèdits
ECTS. Aquest treball s'inclou en la formació complementària de quart curs que l'estudiant ha de cursar,
juntament amb els 54 crèdits optatiuscorresponents al darrer curs del grau. L'objectiu formatiu únic és
l'elaboració d'un treball d'investigació, de síntesi o aplicat, que tingui una relació amb les matèries del grau.

Competències
Analitzar críticament la cultura contemporània.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que elsestudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Utilitzar adequadament els recursos i les metodologiesque s'empren en l'estudi de la cultura
contemporània.

Resultats d'aprenentatge
1. Assenyalar i discutir les principals característiques del pensament definitori d'una època i emmarcar-lo
en el seu context.
2. Comunicar de manera clara i en el registre adequat un treball acadèmic.
3. Desenvolupar un índex sobre la legislació relativa a les indústries culturals
4. Interpretar els esdeveniments delmón actual a partir de la diversitat física, econòmica, social i cultural.
5. Interpretar els principals corrents polítics i socials de l'època moderna i contemporània.
6. Organitzar amb eficàcia i rendibilitat la part autònoma de l'aprenentatge
7. Reconèixer les bases de dades bibliogràfiques més idònies per obtenir les fonts sobre un tema
determinat.
8. Relacionar les creacions artístiques dediferents èpoques amb altres fenòmens culturals.

1

Treball de Fi de Grau 2015 - 2016

Continguts
El treball representa 6 crèdits ECTS i això significa unes 150 hores de treball que majoritàriament haurà de fer
l'alumne de forma autònoma.
Hi ha diferents tipologies de treball per tal que l'alumnat pugui demostrar les seves capacitats intel·lectuals i de
treball:
1.
2.
3.
4.
5.

El treballd'investigació per iniciar-se en aquesta tasca.
Un estat de la qüestió sobre alguna temàtica en concret, basat en un repertori bibliogràfic
El treball que aplega documentació treballada per mostrar la realitat d'un tema.
L'assaig personal sobre una problemàtica determinada.
El treball sobre algun aspecte professional que mostri apartats que s'hagin treballat en la institució on
s'han fet les pràctiquesexternes.
6. El treball es pot concretar en formats més innovadors, com l'elaboració d'un documental audiovisual o
la confecció d'un espai web (acompanyats d'un breu informe escrit que els doni suport).

Metodologia
El treball és individual i rep la supervisió del TUTOR o la TUTORA.
Els alumnes podran escollir tema i tutor o tutora d'una llista que es facilitarà a principi de curs. També podranproposar un tema que podrà ser acceptat per un tutor o tutora, prèvia valoració de la seva viabilitat.
Es podrà canviar de tema o tutor fins al 1 d'abril.
Els alumnes ompliran una fitxa amb el títol provisional del TFG i el nom del tutor proposat, amb la signatura
d¹aquest i la lliuraran a la coordinació. A finals d¹octubre es reunirà la Comissió de Docència per revisar les
propostes i aprovar-les....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Guia para tfg
  • Guia Protocolo TFG
  • guía docente
  • GUIA DOCENTE
  • guia docente
  • Guía docente
  • Guias Docentes
  • guia docente

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS