Produir Amb Els Nous Mitjans

Páginas: 31 (7549 palabras) Publicado: 7 de septiembre de 2015
Marta Ricart

E

Produir amb els nous mitjans.
Una important eina socioeducativa

Actualment vivim immergits en un estat de saturació de productes, d' infonnació i

::J d ' imatges. Les noves tecnologies han generat canvis tant en els mecani smes de producció,
(j)

ID

a:

en les nostres rel ac io ns, com en la manera de comprendre all o que ens envolta. Aquí hi
ha tot un seguit de refl ex ionsque han envoltat un interes per a treba ll ar amb els
adolescenls, una mirada crítica a partir de la cultura visual i les noves tecnologies. Es
presenten diferents eines que ajudin a desenvoluparestrategies per a treball ar amb els nois
i noies des de la imatge i els nous mitjans, i s'exposa una experiencia.

Paraules clau
Consum , C reativitat , Ed ucació críti ca, Identitat, Imatge, Novestecnologies, Vi sibilitat

Producir con los nuevos medios .
Una importante herramienta
socioeducativa

Producing with the new media .
An important socio-educational
tool

Actualmente vivimos inmersos en un estado de
saturación de productos. de información y de
imágenes. Las nuevas tecnologías han generado cambios tanto en los mecanismos de producc ión. en nuestras relaciones, como en la
manera decomprenderlo que nos rodea. Aquí
hay una serie de reflexiones que han expresado un interés para trabajar con los adolescentes. una mirada crítica a partir de la cultura
visual y las nuevas tecnologías. Se presentan
distintas herramientas que ayuden a desarrollar estrategias para trabajar con los chicos y
chicas desde la imagen y los nuevos medios. y
se expone una experiencia.

We are currently immersedin a welter oI
produ cts. inlormat ion and images . Ne w
tec hn ologies have created chan ge in
mechanisms Ior production. in our
relationships and in the way we interpret our
surroundings. Here is a series oI reflections
voicing an interest in working with adolescents.
a critical overview as seenlrom visual culture
and the new technologies. Several tools are
presented that will help to developstrategies
Ior working with boys and girls using the image
and the new media. and a particular experience
is recounted.

Palabras clave

Keywords

Consumo. Creatividad . Educación crítica.
Identidad. Imagen. Nuevas tecnologías. Visibilidad

Consumption. Creativity. Critical educatioll.
Identiry. Image. New tec/mologies . Visibility

Autora: Marta Ricart i Masip
ArUele: Produir amb els nous mitjans.Una important eina socioeducativa
Referencia: Educació Social , núm . 28 pp. 83-96
Adre~a

professional: marima73@hotmail.com
teleduca@terra.es
1 83

28 Educació Social

.... Introducció a un dilema: Noves Tecnologies
i mirada crítica?
Actualment, en e l nostre context, vivim immergits en un estat de saturació de
productes, d ' info rmac ió i d ' imatges. La velocitat amb que van canvian t, larapida caducitat de tot aquest entramat , ens arrossega sov int cap a un ritme
accelerat que fa que I'obsess ió per estar al dia i viure el moment no deixi espai
per aprofundir en gaires coses. Sembla que aprenguem dins la cultura del
fragment, on el coneixement s'organitzi a través de collages fe ts de di fe rents
realitats. Una explicació d ' aquest fenomen la podem trobar en la introducció de
lesNoves Tecnologies en ga irebé tots els ambits de la nostra vida. Les noves
tecnologies han generat canvis tant en els mecanismes de producció, en les
nostres relacions, com en la manera de comprendre allo que ens envolta. Els
telefons mobils, internet, elsjocs d 'ordinador, etc. han portat a modificar sov int
les practiques de lIeure així corn els mecan ismes de comprensió de la realitat.

Tal comesta
muntat tot aquest
entramat
tecnológic, els
interessos
económics estan
a primera línia

Cal no oblidar que, tal com esta muntat tot aquest entramat tecno logic, e ls
interessos economics estan a primera línia. Entrar en I' uni vers de la tecnolog ia
comporta sov int introduir-se en un consum exagerat de productes d ' última
tendenc ia. Pero el consum no sois és present quan parlem de Noves...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Que són els nous mitjans?
  • Dualitat en els mitjans
  • Activitats he jugant amb els llops
  • Els mitjans de comunicació
  • Els nous usos del castanyer
  • Els nous requeriments professionals
  • Els dimarts amb morrie
  • Els dimarts amb morrie

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS