Anàlisi del compte de pèrdues i guanys

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (403 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Unitat-6 L’anàlisi dels estats financers de l’empresa II. Anàlisi econòmica.
L’objectiu fonamental de fer un anàlisi és determinar quins són els resultats de l’activitat de l’empresa i coms’estructuren i s’obtenen.
ANÀLISI ECONÒMICA
A. Formulació del model funcional de resultats
 Percentatges respecte de vendes:
 Anàlisi vertical
 Anàlisi Horitzontal
 Representació gràfica del comptede pèrdues i guanys
B. Anàlisi de la rendibilitat empresarial:
 Rendibilitat econòmica
 Rendibilitat financera
C. Palanquejament i endeutament
6.1.Formulació del model funcional dels resultatsCompte de pèrdues i guanys
+ Ingressos d’explotació
- Despeses d’explotació
= Resultat d’explotació

= Benefici abans d’interessos i impostos (BAII)
+ Ingressos financers
- Despesesfinanceres
= Resultat financer

= Benefici abans d’impostos (BAI)
- Impost sobre el benefici
= Resultat de l’exercici = Benefici net (BN)

 Benefici abans d’interessos i impostos: resultatsd’explotació. Es tracta del resultat que proporcionen les principals activitats pròpies i característiques del negoci de l’empresa.
 Benefici abans d’impostos: resultats abans d’impostos. Ja s’hi haincorporat el resultat financer, per la qual cosa és una mesura de l’excedent total generat per l’empresa, tant per les seves activitats pròpies com per l’efecte dels instruments financers de l’empresa.
Benefici net: resultat de l’exercici. Es tracta de la capacitat final que té l’empresa per generar recursos, atès que ja s’hi ha incorporat l’efecte impositiu de l’impost sobre el benefici.
Tècniquesd’anàlisi del compte de resultats de l’empresa
Després de definir l’esquema de treball per analitzar els resultats de l’empresa, cal iniciar un processament d’aquesta informació per facilitar lacomprensió i l’anàlisi de les dades.
Percentatges respecte de les vendes
La primera tècnica és l’expressió dels resultats en percentatges respecte de les vendes, en la qual s’explicita l’estructura...