Conceptes juridics basics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 87 (21725 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els conceptes jurídics bàsics
Marisa Iglesias Vila
P08/03508/01144

© FUOC • P08/03508/01144

Els conceptes jurídics bàsics

Índex

Introducció............................................................................................ Objectius................................................................................................. 1. El concepte de personalitatjurídica........................................ 1.1. La personalitat jurídica i les persones físiques .......................... 1.2. La personalitat jurídica i les entitats col·lectives ...................... 1.3. Els animals poden tenir personalitat jurídica? ......................... 2. El concepte de dret subjectiu..................................................... 2.1. La reducció dels drets subjectiusa altres categories jurídiques ................................................................................... 2.2. Els drets subjectius com a categoria distintiva ......................... 2.3. Conclusió ................................................................................... 3. El concepte d'obligació jurídica................................................ 3.1. La concepciópredictiva de l'obligació jurídica ......................... 3.2. La concepció kelseniana de l'obligació jurídica ........................ 3.3. La concepció hartiana de les obligacions jurídiques ................ 3.3.1. La crítica de Dworkin a la regla de reconeixement ....... 3.4. Balanç ........................................................................................ 4. El concepte deresponsabilitat jurídica................................... 4.1. La responsabilitat jurídica ......................................................... 4.1.1. El model de la responsabilitat subjectiva ...................... 4.1.2. El model de la responsabilitat objectiva ........................ 4.1.3. Supòsits de responsabilitat difícils d'ubicar ...................Resum...................................................................................................... Activitats................................................................................................ Exercicis d'autoavaluació................................................................... Solucionari.............................................................................................Glossari.................................................................................................... Bibliografia............................................................................................

5 7 9 9 10 12 13 13 18 21 23 24 25 27 32 34 37 38 39 42 44 48 51 51 53 54 56

© FUOC • P08/03508/01144

5

Els conceptes jurídics bàsics

Introducció

En els mòduls anteriors hem analitzat algunsconceptes que són fonamentals per a entendre la idea de dret i l'estructura interna d'un sistema jurídic. No és possible comprendre què és un ordenament jurídic, quines funcions compleix i quina és la seva dinàmica interna sense entendre el concepte de norma, les peculiaritats de les normes jurídiques respecte d'altres tipus de normes, la noció de sistema jurídic i idees bàsiques vinculades a lesfuncions del dret, com la de control social, seguretat jurídica, legitimació del poder i coordinació de conductes. En aquest mòdul, desenvoluparem un altre conjunt de conceptes que habitualment s'anomenen conceptes jurídics bàsics. Encara que aquestes nocions estan lligades a les anteriors i no es podrien comprendre de manera aïllada, les analitzarem separadament perquè estableixen els vinclesespecífics entre les normes, els seus destinataris, les conductes i l'exercici de coerció que són necessaris per a organitzar i legitimar l'ús de la força en un determinat context normatiu. Com veurem, sense categories com la de personalitat jurídica, dret subjectiu, deure jurídic, conseqüència jurídica o responsabilitat no podríem distingir el dret del poder i, per tant, no podríem entendre per...
tracking img