Didàctica general

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1510 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
REQUISITS DE L’APRENENTATGE.
EL DOCENT I L’ACCIÓ MEDIADORA.

Judith Farré Perez.
PAC 2: Didàctica General.
Universitat Oberta de Catalunya.
Curs 2010 – 1011.
PAC 2: ASSAIG DE RECERCA:
Per començar m’agradaria parlar dels requisits de l’aprenentatge dels alumnes ja que aquests configuren l’acció docent. S’ha de tenir en compte tot un seguit d’aspectes dels discents per tal d’assegurar elprocés ensenyament-aprenentatge.
Pel que fa al procés maduratiu de l’alumne, s’ha de tenir present que aquest segueix uns estadis i que sense haver assolit cert desenvolupament maduratius alguns aprenentatges són impossibles, per molt que ens esforcem l’alumne encara no està preparat per assolir alguns tipus de coneixements. Aquests estadis i la seva seqüenciació es igual per tothom peròexisteixen diferències individuals en quant a velocitat i limitacions en les capacitats. Aquests estadis serveixen al professorat com a orientació per saber quins tipus d’aprenentatges poden ser assolits pels alumnes depenent de la seva edat.

Altres factors del discent que afecta a la funció del professor i a l’inversa, són la motivació i les actituds on existeix una relació bidireccional, el docentinflueix en elles, i aquestes en les accions del docent. La motivació és un procés intern que guia la conducta cap a la satisfacció d’una necessitat. Existeixen dos tipus de motivacions, la intrínseca que deriva del propi individu, i la extrínseca que ve donada per factors externs, com l’aprovació de certes persones o els regals. La motivació extrínseca pot modular la intrínseca, especialment durantles primeres etapes evolutives quan els nens estan a un estadi d’egocentrisme, on la motivació intrínseca per l’aprenentatge no existeix. Així doncs, l’ideal seria que el professorat a través de les seves accions de recompensa als èxits dels alumnes reforcessin la motivació per l’assoliment i així crear ponts de la motivació extrínseca a la intrínseca. Relacionada amb la motivació intrínsecatrobem les actituds, les quals influeixen als hàbits i als comportaments dels alumnes, són la base de la motivació. Són les opinions o valors envers quelcom, i com a tal son culturals i susceptibles de formació i canvi. Les actituds predisposen envers una activitat i a més, modulen les respostes d’apropament i les d’evitació. Tot això podria ser interessant a l’hora de preparar les activitats declasse, fent que el docent posi exemples o faci fer activitats afins a les actituds de l’alumnat, per tal que aquesta resulti temptadora, que l’alumnat la valori com a positiva i aconseguint d’aquesta forma la seva motivació cap a l’aprenentatge. Tot això s’hauria de fer des de els nivells més inicials de l’ensenyament ja que les actituds són el resultat de les experiències, del contacte amb el mónsocial.

Per tal de planificar l’activitat docent també s’han de tenir en compte altres aspectes de l’alumnat com la capacitat física per fer les tasques o el treball intel·lectual, tenint en compte les capacitats d’atenció o memòria. La necessitat de fer descans cada x temps per evitar l’efecte del cansament o la necessitat d’utilitzar diferents tipus de materials didàctics. Tothom disposa delsmateixos tipus de memòria però existeixen diferències individuals, potser per un alumne és fàcil memoritzar de forma visual i per un altre a través d’exemples més explicatius. Així doncs, és responsabilitat del docent disposar de diferents metodologies explicatives.

Un cop aclarits certs requisits de l’alumnat els quals, com ja he mencionat, també modulen l’acció docent, m’agradaria entrar a fonsen l’acció del docent. S’ha de destacar que depenent de la perspectiva teòrica es farà una mirada o un altre de l’acció docent. En els últims anys s’ha fet un canvi del rol del professor passant de ser un monopolitzador i transmissor de sabers a convertir-se en mediador.

L’acció docent està emmarcada dins una societat i com a tal no pot escapar de la influència del context. S’ha de tenir en...
tracking img