Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2374 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Preguntes curtes (2 punts cada una)
1. Que és una sèrie de tall temporal? I de tall transversal? Poseu un exemple de cada una.
Temporal
Ens dona informació sobre una determinada variable al llarg del temps.
II. Transversal
Ens dona informació sobre una determinada variable en un moment determinat del temps a diferents llocs. (Ex. PIB al 1998 als 15 països de la UE)

2. Que es eldeflactor del PIB? Com es calcula?
Deflactor (Índex de preus)
Un dels principals problemes en la economia és avaluar el creixement econòmic, és a dir, el valor dels béns i serveis produïts per una economia al llarg del temps. El principal escull per mesurar això és la distorsió que genera l'increment dels preus i la seva repercussió sobre el valor del produït, conegut com a inflació.
Peravaluar el creixement real, i només del seu valor, és necessari considerar només les variacions de les quantitats produïdes en termes reals. Per a això es fa necessari eliminar l'efecte dels preus sobre l'economia. Per tant és necessari l'ajust a través d'un deflactor.
Un Deflactor és un Index, simple o compost, que permet desagregar les sèries en els seus dos components de preus i quantitats.L'exemple més útil és el Deflactor del PIB que resulta ser el quocient entre el PIB nominal i el PIB real, expressat en forma d'Indice, o la relació entre el valor del PIB de l'any en curs i el valor del PIB de l'any basi.

Com és calcula?

Les series de:
(Preus Corrents/ Preus Constants) x 100 = Deflactors

3. Quins son els ingressos i despeses que determinen la rendibilitat d’unhabitatge de lloguer?
Ingressos: Rendes de lloguer
Plúsvalua del immoble si n’hi ha
Despeses: administració, impostos (IBI, serveis, Comunitat, despeses de manteniment…)

4. Expliqueu la diferència entre l’habitatge com a bé d’inversió i com a bé de consum.
Habitatge com a bé de inversió: És un actiu que es revaloritza, el inversor vol una rendibilitat
Habitatge com a bé de consum :És unservei d’ús, és una accessibilitat

5. Quina formula utilitzaríeu per valorar un habitatge llogat?
Renda 600 €, pis 60 m2
Bonus 5 % interes

600 x 12 : 7.200 € / 0.05 = 144.000 €

Si poses 144.00 € al fons em donaran 7.200 €.
3.000 €/m2 x 60: 180.000 €

180.000 € a 140.000 €. El valor seria mig o el que jo consideres.
6. Que és una cèdula hipotecaria?
CÈDULA HIPOTECARIA: Productebancari que jo deixo un diners al banc i em paga uns interessos i el banc, amb aquests diners concedeix hipoteques. Si la hipoteca no es paga el banc es fa càrrec. Normalment són a 3 o 5 anys.

Són títols de renda fixa recolzats per HIPOTEQUES, es a dir, “ que si en Pepet no paga l’hipoteca tu no cobres interessos...” Poden èsser emeses per bancs, caixes, cooperatives de credit i societats de credithipotecari. Són obligacions i per tant comporten un dret de crèdit per part de l'emissor. Incorporen una garantia que ve donada per la cartera indiferenciada de préstecs hipotecaris de l'emissor. Els tenidors de cèdules tenen un dret preferencial sobre aquesta cartera.
L’entitat financera no pot mantenir un total de cèdules vives superior al 90 % del total de la cartera apta per la cobertura.Les cèdules poden ser al portador o nominatives, a tipus fix o variable, a llarg o a curt termini.
7. Expliqueu la diferència entre tipus d’interès real i nominal. Poseu un exemple.
Tipus de interès
a) Nominal: és el que se li posa de valor. Té en compte la variació de preus.
b) Real : el que val realment, no té en compte la variació de preus.
8. Que és un actiu financer? I un passiu?A.F.: Qualsevol cosa que genera rendibilitat.
P.F.: Qualsevol cosa que genera un cost.

DEFINACIO FINANCERA:
A.F.: jo tinc (receptor)
P.F.: jo ho dec (emissor)

És ACTIU FINANCER per a qui el compra, és tot actiu que posseeix una de les següents formes:

- Rendible, líquid i segur.
- Un dret contractual a rebre efectiu o un altre actiu financer per part d'una altra empresa.
- Un dret...
tracking img