Funcion exponencial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (320 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FUNCIÓ EXPONENCIAL

La funció f(x)=ex, on e és el famós número el valor aproximat del qual és 2'718281828..., s’anomena funció exponencial natural.
Però una forma d’expressar la funcióexponencial d’una manera molt exacte, tenint en compte els diferents factors que influeixen en cada cas és: fx=mekx on m i k poden ser qualsevol número real.
En la següent gràfica es presentala forma de la funció exponencial natural per a m=100 i k=0’5: (estaria bien una gráfica y fórmula sencilla, como esta, de un caso concreto.Simplemente citarlo, ya que ahora ya no es la partematematica lo que interesa, sino la parte practica)
f(x)=100ex2

Com ja s’ha dit anteriorment, la funció exponencial està darrere de molts fenòmens del món real. És en aquesta part deltreball, doncs, on intentaré buscar alguns dels fenòmens més importants que estan regits per aquesta funció tant particular.

CONCEPTE I EXPRESSIÓ MATEMÀTICA DEL CREIXEMENT BACTERIÀ

Entenem percreixement bacterià l’augment del nombre de microorganismes al llarg del temps. Per tant, quan es parla de creixement bacterià no es parla del creixement d’un sol microorganisme (ciclecel·lular) sinó al creixement demogràfic d’una població.
En aquest tema(apartat) em centraré en el creixement de bactèries i en les aplicacions que ens poden servir per a entendre el creixement delllevat i altres fongs.
Es denomina cicle cel·lular al procés de desenvolupament d’una bactèria que es troba aïllada. Al llarg del cicle cel·lular, té lloc la replicació

A lo largo del ciclocelular, tiene lugar la replicación del material de la
bacteria, la síntesis de sus componentes celulares, el crecimiento para alcanzar un
tamaño doble del inicial y su división porbipartición de la bacteria para dar lugar a dos
células hijas. La duración del ciclo celular coincide con el tiempo de generación y
depende, en general, de los mismos factores de los que depende este.
tracking img