Futbol

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (398 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
resum
L’aplicació de la tecnologia per reduir els errors arbitrals és un tema de debat que s’obre cada vegada que es produeixen errors
arbitrals com els que han ocorregut en el Mundial deSud-àfrica 2010. Aquest article presenta un cas d’innovació tecnològica que
ha desenvolupat el grup d’investigació TECMERÍN en col·laboració amb el Departament d’Arbitratge de la FIFA dins el pla deperfeccionament i professionalització de l’arbitratge a tot el món. El “Vídeo Test Interactiu” utilitza el potencial del vídeo com a
material per a la formació i els avantatges de la interactivitat queproporcionen els suports hipermèdia. L’article explica el disseny
del model, i presenta els primers resultats d’experiència d’usuari obtinguts d’11 àrbitres i àrbitres assistents procedents dediferents
ciutats del món, als quals es va passar un qüestionari estructurat sobre temes metodològics, tecnològics i d’usabilitat. La valoració
mitja del model, 4,7 sobre una escala de 5 punts,demostra un alt grau d’acceptació de l’eina, i obre futures investigacions que puguin
relacionar la influència entre la innovació tecnològica i la millora en la presa de decisions arbitrals.
Paraulesclau: vídeo, interactivitat, hipermèdia, experiència de l’usuari, FIFA, arbitratge
abstract
The Integration of Educational Technology into the Training for Refereeing in Elite Football:
The Useof the “Interactive Video Test”
The application of technology to reduce referee errors is a matter for debate which opens up every time there are referee
errors, such as those which occurred in the2010 World Cup in South Africa. This article presents a case of technological
innovation which has been developed by the research group TECMERÍN in collaboration with FIFA’s referee departmentas part of the plan for improvement and the professionalization of refereeing worldwide. The “Interactive Video Test” uses
the potential of video as training material with the advantages of the...
tracking img