Ingenieria genética (catala)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1201 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’enginyeria
 genètica
 

  L’enginyeria
  genètica
  o
  tecnologia
  de
  l’ADN
  recombinant
  recull
  una
  sèrie
  de
  tècniques
  que
  ens
  permeten
  aïllar,
  combinar,
  copiar
  i
  seqüenciar
  fragments
  d’ADN
  de
  distint
  origen,
  inclús
  de
  diferents
  espècies,
  en
 una
  única
  molècula
  d’ADN.
  Aquestes
 tècniques
 s’empren
 per
 transferir
 gens
 d’unes
 cèl·lules
 a
 altres.
 
  -­‐ Els
  organismes
  obtinguts
  mitjançant
  aquestes
  tècniques
  es
  denominen
  Organismes
 Genèticament
 Modificats
 (OGM).
  -­‐ Un
  organisme
  transgènic
  és
  un
 microorganisme,
  animal
  o
  planta
  el
  qual
  s’han
 introduït
 un
 o
 varis
 gens
 d’una
 altra
 espècie.
  -­‐ L’ADN
  que
  conté
  fragments
  de
  diferents
  orígens
  s’anomena
  ADN
  recombinant.
 
  Passes
  per
  a
  la
  producció
  de
  productes
  d’interès
  (insulina
 humana,
  hormona
  del
  creixement,
 vacunes
 de
 l’hepatitis
 A
 i
 B,
 antibiòtics,
 antivirals...):
  1. Localitzar
 el
 fragment
 d’ADN
 on
 s’ubica
 el
 gen
 que
 ens
 interessa.
  2. Traslladar
  el
  gen
  de
  l’organisme
  donador
  al
  rebedor
  (generalment
  microorganismes).
  3. El rebedor
 tindrà
 ara
 un
 ADN
 recombinant.
  4. El
  rebedor
  es
  multiplicarà
  copiant
  el
  seu
  nou
  ADN
  recombinant.
  Aquest
  procés
 es
 coneix
 com
 a
 clonació
 gènica.
  5. S’allibera
 en
 el
 medi
 de
 cultiu
 el
 producte
 que
 en
 interessa.
 
  Quin
 interès
 té conèixer
 el
 genoma
 humà?
  -­‐ Identificar
 els
 gens
 causants
 de
 les
 malalties
 genètiques
 (hereditàries).
  -­‐ Desenvolupar
  tècniques
  per
  a
  la
  seva
  detecció
  de
  la
  forma
  més
  ràpida
  possible.
  -­‐ Dissenyar
 procediments
 per
 reparar
 o
 substituir
 els
 gens defectuosos.
 
  La
 prova
 d’ADN
 es
 pot
 emprar:
  -­‐ En
  medicina
  forense
  per
  identificar
  els
  sospitosos
  amb
  mostres
  de
  sang,
  cabells,
 saliva
 o
 semen.
  -­‐ En
 la
 identificació
 de
 les
 restes
 humanes.
  -­‐ Per
 a
 proves
 de
 paternitat.
  -­‐ En
 l’estudi de
 la
 compatibilitat
 en
 la
 donació
 d’òrgans.
 
 

Teràpia
 gènica
 
És
 un
 procediment
 emprat
 per
 tractar
 algunes
 malalties
 genètiques
 mitjançant
 la
  tecnologia
  d’ADN.
  Aquest
  procediment
  consisteix
  en
  introduir
  en
  les
  cèl·lules
  del
  pacient
  un
  gen  normal
  que
  substitueixi
  un
  gen
  defectuós.
  D’aquesta
  manera
 
  1
 

s’aconsegueix
  que
  el
  nou
  gen
  s’integri
  dins
  l’ADN
  del
  pacient
  i
  es
  produeixi
  la
  proteïna
 de
 forma
 correcta.
 
 

Biotecnologia
 en
 els
 ALIMENTS
 
La
  biotecnologia
 intervé
  en
  molts
  dels
  processos
  de
  producció
  d’aliments.
  Amb
  això
 es
 pretén:
  -­‐ Millorar
  les
  qualitats
  sensorials
  (olor,
  gust,
  color,
  textura)
  i
  nutritives
  dels
  productes
 agroalimentaris.
  -­‐ Augmentar
 la
 resistència
 a
 les
 condicions
 adverses...
tracking img