La bretxa digital i la desigualtat en el mercat de treball

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5165 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Marta Buxó Niñá
Multimèdia i comunicació per a Economia i Empresa
Consultor: Manel de la Fuente Colino

Data límit: 28 de desembre de 2009

ÍndexÍndex
1. Introducció3
1.1. Resum del projecte3
1.2. Presentació3
1.3. Plantejament dels objectius4
2. Contextualització4
2.1. Societat contemporània i TiC4
2.2. Factors determinants en la generació de la bretxa digital6
2.3. La importànciade les TiC en el sector educatiu7
2.3.1. Programa Escola 2.07
2.4. Ús de les TiC i el món adult7
3. Experiències d'èxit11
4. Metodolgia emprada13
4.1. L'estratègia i el tipus de cerca utilitzada13
4.2. Criteris de validesa i selecció usats13
4.3. Cerca d'informació realitzada13
4.3.1. Taula de Webs14
5. Conclusions15
6. Bibliografia i fons consultades16
Annexos17
Annex 1: Valoració delprocés seguit i acompliment de la planificació17
Annex 2: Valoració personal respecte la importància de les TiC en el meu àmbit professional18
Annex 3: Presentació Powerpoint19

IntroduccióResum del projecteA partir de l'article “Qui busca feina a internet?” com a document d'inici de l'objecte d'estudi es realitza l'aproximació cap a la temàtica objecte d'aquest document final enfocat cap al'àmbit de les xarxes de contractació: internet, un nou sistema de contractació.
En aquest informe hi trobarem per una banda els significats de conceptes relacionats amb les tecnologies de la informació com el significat de bretxa digital, desigualtat tecnològica, inforics o infopobres. Així com les causes que ens duran a entendre les fons que poden arribar a generar aquestes situacions dedesigualtats. Per altra banda, situarem al lector en exemples d'experiències d'èxit; iniciatives que es duen a terme a instància de les Administracions Públiques autonòmiques i/o estatals que tenen la finalitat de véncer i posar barreres a l'escletxa digital.
PresentacióÉs evident que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació signifiquen una oportunitat de millora per a la societat en general,però no és menys cert que darrera de la seva expansió poden aparèixer una sèrie de riscos que cal tenir en compte. Cal evitar una divisió social entre el món de les persones connectades i les no connectades, garantint l'accés a la xarxa a tothom i evitant l'aparició de noves formes d'exclusió social.
La bretxa digital afecta a qui ja suporta una bretxa social i cultural. La bretxa digital és ladistància que existeix entre les persones i col·lectius socials que tenen accés a les TIC dels qui no en tenen (ja sigui per raons geogràfiques, econòmiques, socials o de formació). Aquesta distància aprofundeix i incrementa les situacions de pobresa i d'exclusió social dels col·lectius més vulnerables i desfavorits. El desenvolupament tecnològic sembla que no està igualant, sinó creant mésdiferències, agreujant les desigualtats ja existents entre els qui s'han anomenat inforics i infopobres.
En aquest sentit, no serà suficient afavorint l'accés a la tecnologia, s'haurà de garantir els processos d'inclusió social i laboral a través d'aquesta, ja que el seu efecte també radica en que condiciona el mercat de treball; les circumstàncies d'accés al mercat laboral i les característiques delsllocs de treball aconseguits.
Aquest treball pretén en primer lloc, reflexionar sobre l'incidència de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la generació de noves desigualtats socials i com aquesta desigualtat tecnològica afecta en la generació de noves desigualtats en el mercat laboral. Concretament, centrarem l'estudi de la bretxa digital entre les persones de l'estat espanyoldistingint per comunitats autònomes. En segon lloc, es cercarà la comparativa amb la resta de països de la Unió Europea.
Per altra banda, la segona fase de l'estudi, es centrarà en reflexionar sobre les possibles estratègies d'actuació que des del Sector Educatiu, les Administracions Públiques, Empreses i Entitats i Institucions Privades poden fer front per tal de pal·liar o contribuir a la...
tracking img