Les propietats textuals

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (396 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LES PROPIETATS TEXTUALS

• L’ADEQUACIÓ A LA SITUACIÓ COMUNICATIVA

Un text té adequació comunicativa quan s’hi han tingut en compte els elements del context extralingüístic (tema, canal,espai, temps…) i s’hi fa ús de la varietat (de registre o dialectal), del to, del tipus de text o del gènere textual més convinent.

• COHERÈNCIA INFORMATIVA

Un text ha de tenir coherència, ha degirar al voltant d’una temàtica, a la qual se supeditin amb lògica les diferents informacions aportades. Cal que hi hagi un fil conductor que en vagi unint semànticament les diferents parts(oracions, paràgrafs, seccions, etc.) Ha de ser comprensible i ha de fer avançar el desenvolupament del tema sense contradiccions. Un text coherent exigeix una planificació ordenada del contingut. És importantuna clara organització en paràgrafs, seccions, capítols, etc.

La coherència implica, per tant, el compliment de les regles següents:

- Regla de progressió: el text ha d’avançar aportantinformació nova.

- Regla de repetició: si no es repeteixen certes informacions importants, el text no es pot seguir bé.

- Regla de no-contradicció: el text ha d’avançar amb lògica.

-Regla de relació: el que s’hi diu ha de tenir relació amb el món representat. (“Si parles de peres no i fiquis síndries per al mig”)

• COHESIÓ SINTÀCTICA:

En un text cohesionat les partssolen aparèixer explícitament lligades a través de procediments cohesius:

- Manteniment dels referents: per repetir elements al llarg del temps podem fer:

o Repetició del mot

oEl·lipsi

o Substitució per un sinònim

o Substitució per un pronom

o Procés de definitització: introduir en el discurs un nom dins un SN indefinit per repetir-lo tot seguit dins un SNdefinit (“De menut vaig entrar en un estable on hi havia un bou enorme. Sempre recordaré aquell bou dins l’estable.")

o Correlació o concordança de temps verbals (Si veiés el bou, t’avisaria,...
tracking img