Lingüística: romanés i català

Páginas: 18 (4416 palabras) Publicado: 15 de marzo de 2011
0. Introducció
El sistema lingüístic, com ja sabem, s'estructura en cinc nivells: nivell fònic, nivell morfològic, nivell sintàctic, nivell semàntic i nivell textual. En aquest treball ens centrem en el nivell fònic de la llengua el qual comprén dues disciplines: la Fonologia i la Fonètica. Pel que fa a la Fonologia, aquesta estudia els sons com a formes que permeten distingir significats. Elseu objecte d’estudi n’és el fonema (imatge ideal i abstracta que generem en la ment quan emetem el so). Quant a la fonètica, és la disciplina que descriu com es produeixen o es reben els sons a l’aparell fonador i com es representen en dependència amb l’anatomia, la fisiologia i l’acústica.
Ara bé, tot i que ambdues disciplines estan relacionades entre si (les dues pertanyen al nivell fonèticde la llengua) presenten, com hem vist, diferències metodològiques i d’abast temàtic: mentre que la fonètica se centra en l’estudi de les propietats físiques dels sons (com es produeixen, quines propietats acústiques tenen, etc.), la fonologia estudia principalment la funció lingüística d’aquests sons (com es combinen, com es comporten en una llengua determinada, etc.). Una vegada establertesaquestes diferències, podem iniciar el nostre treball d’anàlisi, el qual té per objecte d’estudi únicament la part fonològica de la llengua. En concret, es tracta de fer una anàlisi contrastiva dels sistemes fonològics del català i de l’espanyol.
I. Comparació dels sistemes fonològics del català i de l’espanyol
Aquest primer apartat es divideix, al mateix temps, en altres tres. En primer lloc,tractarem d’explicar la fonologia catalana, en segon lloc tractarem la castellana o espanyola i, per últim, analitzarem quines són les semblances i les diferències que hi ha entre la fonologia d’ambdues llengües.
I.I. Sistema fonològic català
El sistema fonològic és el conjunt de sons articulats (vocàlics i consonàntics), interrelacionats entre si, que fixen el seu valor per l'oposició quecadascun estableix enfront dels altres, en funció dels seus trets comuns i diferencials. Tant des del punt de vista fonètic (propietats articulatòries i acústiques) com des del punt de vista fonològic (capacitat per formar signes lingüístics), els sons del llenguatge formen un sistema i es relacionen uns amb uns altres al mateix temps que s'oposen entre si.
Pel que fa al sistema vocàlic català, aquestpresenta set sons diferents: a /a/, e tancada /e/, e oberta /ε/, i /i/, o tancada /o/, o oberta /ɔ/, u /u/ i vocal neutra /ə/. En posició tònica no apareix la vocal neutra.

Quant al sistema consonàntic, aquest consta dels següents sons, recollits a aquesta taula:
Punt articulació | Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Prepalatal | Palatal | Velar | Labiovelar |
Sonoritat | - + |- + | - + | - + | - + | - + | - + | - + |
Mode articulació | | | | | | | | |
Oclusiva | p b | | t d | | | (c) (ɟ) | k g | |
Nasal | m |   m | | n | | ɲ | | |
Lateral | | | | l | | ʎ | | |
Vibrant | | | | r | | | | |
Bategant | | | | ɾ | | | | |
Fricativa| | f v | | s  z | ʃ  ʒ | | | |
Africada | | | | ts͡ dz͡ | tʃ͡ dʒ͡ | | | |
Aproximant | β | | ð | (ɹ) | | j | γ | w |

A continuació, seguint el mateix esquema emprat per a la fonologia catalana, veurem el sistema vocàlic i consonàntic del castellà.
I.II. Sistema fonològic castellà
Pel que fa alsistema vocàlic de l’espanyol, aquest està format per cinc vocals fonològiques: /a/, /e/, /i/, /o/ i /u/. La /e/ i /o/ són vocals mitjanes, ni tancades ni obertes, però poden obrir-se i tancar-se [e], [ɛ], [o] y [ɔ] depenent de la seua posició.

Quant al sistema consonàntic espanyol aquest presenta els següents sons (hem marcat en color taronja els sons del català que no estan presents a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Romano I
  • Catalá Com A Llengua Romànica
  • ROMANO I
  • El comercio romano (En Catalan)
  • Filosofos Romanos(Catala)
  • Romano i
  • ROMANO I
  • Romano i

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS