My contribution

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1285 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’aprenentatge d’una llengua estrangera és important començar-lo en edats primerenques per què els infants tenen una facilitat extraordinària per aprendre idiomes, tenen una predisposició innata. Aquesta predisposició l’hem d’aprofitar perquè els donarà fluïdesa a la hora de comunicar-se sobretot si estan en el context d’immersió, en el lloc d’origen de la llengua estrangera.
Hem de tenirpresent que la finalitat primitiva de parlar una llengua estrangera és comunicar-nos, fer-nos entendre i entendre als demés.
Per això la meva contribució va relacionada amb un joc on l’estratègia i el vocabulari afavoreix l’aprenentatge d’una llengua estrangera, en aquest cas l’anglesa. Aquesta activitat l’he dividida en tres parts. Primerament ens basarem en la presentació delsdiferents colors i en l’adquisició de nou vocabulari, seguidament en produir oralment aquest vocabulari i finalment en fer una activitat més individualment on podrem dur a la pràctica tot lo après.

L’activitat proposada està enfocada en l’aprenentatge dels colors i va dirigida a una classe de P5. És una activitat per realitzar-la a l’aula on els infants podran aprendre els noms dels colors d’unamanera més dinàmica i motivadora.
Per dur a terme l’activitat realitzaré diferents cartolines on a la part central hi haurà una rodona amb un color. Cada cartolina tindrà la seva rodona amb el seu color corresponent, així successivament fins a realitzar vuit cartolines. Per fer l’activitat utilitzaré la pissarra com a suport. En la part esquerra col·locaréles vuit cartolines i a la part dreta hi posaré els diferents noms amb cartolina dels colors corresponents. Seguidament els preguntaré als infants amb anglès “What colour is it?” “Quin color és aquest?” Ells m’hauran de contestar amb anglès i dir-me quin és el color que els hi estic assenyalant. La resposta correcte que m’haurien de donar seria per exemple: “This colour is....(blue)...”.
Un copells hagin dit el nom del color, agafaré el nom del color de la dreta i l’enganxaré amb “belcro” a sota de la rodona i així successivament fins dir tots els colors de les diferents cartolines. Si veig que hi ha algun infant que no participa a l’activitat diré el nom de l’infant i li realitzaré la pregunta. D’aquesta manera faré que tots els infants participin i s’integrin en el joc.
Quan diguials infants els noms dels colors és important que acompanyi el meu llenguatge amb moviment, per què d’aquesta manera els estimularé en aquest nou aprenentatge, el moviment els ajudarà a entendre al contingut. Utilitzaré un llenguatge que sigui senzill, d’aquesta manera tots em podran entendre.
Si veig algun alumne que s’equivoca a la hora de pronunciar bé el color, tindré tolerància a l’error.M’interessarà més el significat i la comunicació que no pas la perfecció comunicativa de la llengua. La correcció la tindré present en l’activitat però serà present d’una manera indirecta, ja que en els primers anys de vida no és totalment important. El que si és important a l’educació infantil és que els meus alumnes estiguin motivats. A infantil és primordial i molt important utilitzar materialsque siguin d’interès pels infants i que aprenguin d’una manera inconscient. Per això he escollit els colors perquè el món que ens envolta és color. Podran dur a la pràctica tot lo après a l’escola i ho podran comprovar en el seu entorn més immediat. Per això penso que és una activitat molt enriquidora pels infants.
Deixaré que s’equivoquin, sempre i quan es comuniquin. Si veig que no hi hacomunicació, negociaré el significat d’allò que es vol dir. Com a docent m’ha d’importar que hi hagi una comunicació real de la LE.
Per tal de fomentar aquest ambient de comunicació crearé un clima a l’aula que afavoreixi la comunicació, ajudaré als meus alumnes a que es “llencin a la piscina” és a dir, que s’arrisquin a comunicar-se en la LE i a que no tinguin por al ridícul, vergonya, temors, etc....
tracking img