Politica economica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (551 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Glossari de termes relacionats amb la política monetària de la zona euro Termes relatius a l’estabilitat de preus Índex harmonitzat de preus al consum (IAPC): és l’IPC de tota la zona euro. Cada paísha realitzat els ajustos necessaris dins de les partides de consum per poder aconseguir un índex homogeni i comparable entre tots els països de la UEM. Termes relatius als mercats d’actius financersMercat monetari: és el mercat on es realitzen operacions de crèdit o és negocien actius financers en el curt termini (diners, certificats de dipòsit, bons, pagarés del tresor, lletres de canvi…)Mercat interbancari: forma part del mercat monetari i en ell sols poden intervenir les entitats financeres i els bancs centrals amb la finalitat de realitzar operacions de préstec i crèdit o negociaractius financers en el curt termini. EONIA: tipus d’interès del mercat interbancari de les operacions a un dia. El calcula i publica cada dia el BCE com a mitjana ponderada de tots els préstecs a un dia nogarantits de les 50 entitats de crèdit més actives del mercat interbancari. Euríbor: tipus d'interès del mercat interbancari d’operacions a diferents terminis (una setmana i des d'un mes fins a unany). Es publica i es calcula com la mitjana dels tipus d’interès de les 50 entitats de crèdit més actives del mercat interbancari. L’EURIBOR a un any és el tipus oficial de referència més utilitzat pera préstecs hipotecaris a Espanya. Cessió temporal Acord pel qual, el venedor, quan ven un actiu, obté simultàniament el dret i l'obligació de recomprar-lo a un preu determinat en una data futura o asol·licitud de l'altra part. El venedor no conserva la propietat dels valors. Préstecs amb garantia: préstec el pagament del qual està garantit pel valor d'un actiu. El venedor conserva la propietatdel valor.

1

Operacions temporals (dins la política monetària de la UEM): Operació per la qual el banc central compra o ven actius mitjançant una cessió temporal o realitza operacions de...
tracking img