Processos i contextos educatius

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 23 (5591 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Processos i contextos educatius
Psicologia

TEMA 1: LA PSICOLOGIA
La psicologia és la ciència que estudia el comportament de les persones des del vessant emocional-afectiu, cognitiu i social. La psicologia es pot dividir en dos grans grups:
1.Psicologia bàsica: recopila i organitza els nous coneixements sobre l’actuació de processos psicològics bàsics com la percepció, la memòria, elllenguatge, l’aprenentatge, el raonament i la resolució de problemes.
a) Psicologia de l’aprenentatge: estudia els processos que produeixen canvis relativament permanents en el comportament de l’individu (aprenentatge).
b) Psicologia evolutiva: estudia psicològicament les diferents etapes del creixement i desenvolupament d l’ésser humà.
c) Funcions psicològiques.
2.Psicologia aplicada: agrupa lesdiferents vessants de la psicologia que tenen aplicació directa en la solució de problemes i optimització de processos humans amb fins professionals.
a) Psicologia clínica: investiga les funcions mentals de les persones que pateixen trastorns mentals i trastorns d’orientació del desenvolupament de les capacitats humanes.
b) Psicologia educativa: averigua el desenvolupament i la conducta humana, icneix els factors que han intervingut en el desenvolupament de les capacitats.
c) Psicologia infantil: estudia el comportament dels nens des del naixement fins l’adolescencia, i inclou les característiques físiques, cognitives, motores, lingüístiques, perceptives, socials i emocionals.
La psicologia és la ciència més jove, perquè per considerar una ciència cal experimentar amb els éssers humansprèviament, i per a estudiar el comportament i les situacions cal que vagi sorgint amb el temps. La psicologia com a ciència neix a finals del segle XIX, i apareix tan tard com a ciència per l’església, que tenia molt de pes en la societat, i atribuïa el fet espiritual i sagrat a l’ésser humà, i perquè la complexitat de l’ésser humà ha exigit que els mètodes científics i els instrumentsd’observació fossin més perfectes abans de ser aplicats a l’home.
La psicologia està molt relacionada amb la filosofia, de fet només fa 25 anys que la psicologia és reconeguda com a ciència independent. Abans s’estudiava filosofia i s’especialitzava en psicologia.
L’àmbit fisiològic també ha ajudat a que la psicologia sigui una ciència, ja que Wundt va prendre el mètode experimental que els alemanysutilitzaven i el va aplicar al domini de la psicologia, i així va ser considerat el pare de la psicologia científica.

1.Bases filosòfiques:
Grecia:
Per Plató cos i ànima són de naturalesa diferent: el cos pertany al món sensible i l’ànima pertany al món de les idees.
Per Aristòtil el cos és matèria i l’ànima és la forma del cos: no es poden donar l’un sense l’altre; a l’ànima és on hi ha les funcionsvitals. I l’ànima no és eterna; està lligada al cos i mor amb ell.
Anglaterra:
Els filòsofs empiristes Locke i Hume rebutjen les idees de Descartes; diuen que les persones són buides, i que s’omplen d’idees amb l’experiència del món exterior (provinent dels objectes) i dels estats interns (fluxe dels estats mentals).

2.Bases fisiològiques:
La frenologia: teoria que afirmava que és possibledeterminar el caràcter i els trets de la personalitat basant-se en la forma del crani, cap i faccions. Als inicis del segle XIX sorgeix l’interès de l’estudi de la ment des d’una perspectiva fisiològica.Aquesta teoria va ser desenvolupada per J. Gall.
La psicofísica: és una rama de la psicologia que estudia la relació entre la magnitud d’un estímul físic i la intensitat amb que és percebut perpart d’un observador. Charles Bell descriu les funcions dels nervis motors i sensitius.

3.Bases evolucionistes:
Darwin publica “L’origen de l’home”, on afirma la continuïtat evolutiva entre algunes espècies primats i l’home. Homes i animals tenen les mateixes capacitats psíquiques però en diferent grau.

LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA EXPERIMENTAL: Wundt és considerat el fundador de la...
tracking img