Què és un pee

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (888 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Amb la següent descripció vull donar resposta al desenvolupament del procés i a les seves fases de manera sintètica, i per tant a la tercera qüestió plantejada .
Un dels grans reptes socials actualsés aconseguir èxit educatiu per a tots els nois i noies, siguin com siguin i vinguin d'on vinguin. Evidentment, l'escola hi té una gran responsabilitat però aquesta no treu la responsabilitat directade les famílies ni la global de tota la societat.
L'escola és molt potent però no és omnipotent i cal una acció educativa conjunta i complementària entre la tasca familiar, els centres educatius itots els altres agents i entitats educatives de l'entorn, a partir d'uns objectius compartits i una actitud basada en el compromís, la participació, el treball i l'aprenentatge en xarxa.
Des d’aquestplanejament, l’acció educativa dels nostres centres educatius i la dels altres agents i entitats educatives de l'entorn ja no depenen només dels projectes interns sinó també dels projectes comuns, deprojectes fonamentats en el compromís i la interacció comunitària. En aquest sentit és important tenir en compte documents com el Pacte Nacional per l'Educació2 (2006). Així mateix, és rellevantmencionar el salt conceptual sobre el terme “comunitat educativa” que concreta La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació ( LEC).
Els Plans educatius d’entorn són una iniciativa oberta i innovadora decooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes, amb el suport i la col·laboració d'altres departaments de la Generalitat, que tenen com a objectiu aconseguirl’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.
L'element estratègic clau ésaconseguir continuïtat i coherència entre les accions dels diferents agents educatius que operen en un territori, tant si pertanyen a l’educació formal com a la no formal o informal.
L’actuació de...
tracking img