Reservoir dogs

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (327 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Assignatura: Narrativa Audiovisual i Multimedial Titulació: Comunicació Audiovisual Professor: Eloi Aymerich; eloi@clack.ws Nom de l'arxiu: Treball Narrativa Audiovisual Mòdul corresponent: NarrativaAudiovisual (NAV) Càrrega de feina estimada: 20 hores Data de lliurament: Dilluns 20 de desembre de 2010 Mètode de lliurament: Exemplar imprès a entregar la data corresponent i un arxiu adjunt a“Lliuraments”. Nom_cognom.doc

Treball Narrativa Audiovisual
Per tal d’assolir els objectius marcats en l’assignatura cal presentar un treball obligatori amb un valor del 40% de la nota dins la part deNarrativa Audiovisual. Aquest es pot realitzar de forma individual o en parella.

El treball consisteix en l’anàlisi d’una de les següents produccions audiovisuals:

Reservoir Dogs (1992) DirectorQuentin Tarantino. Blade Runner (1982) Director Ridley Scott. Toy Story (1995) Director John Lasseter. Jurassic Park (1993) Director Steven Spielberg. Man of Science, Man of Faith (Lost) (2005)Director J. J. Abrams.

Aquest treball analitzarà els conceptes treballats a classe i s’ha de complementar amb bibliografia, documentació, visionats, webgrafia, etc.

Aquest constarà dels següents puntsd’anàlisi: Portada (Títol assignatura, títol film i nom i cognoms de l’alumne/a) Índex Introducció Justificació de l’elecció del film

Filmografia més important del director (dades bàsiques)Context històric de la realització del film (sociocultural, polític, econòmic i
cinematogràfic)

Fitxa tècnica Fitxa artística Sinopsi Gènere del film Punt de vista Posada en escena i espai Diàleg i soPersonatges principals Proposta de realització Estructura narrativa del film Anàlisi seqüència més significativa del film, des del teu punt de vista, a continuació extreu el guió tècnic que eldirector podria haver seguit. Inclou tant apartat tècnic com literari. Valoració crítica i fonamentada sobre el film. Bibliografia, videografia i webgrafia consultada.
Nota: es tindran molt en compte...
tracking img