Solucio pac 4 aval.interv.social org.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1293 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL A LES ORGANITZACIONS: PAC 5
PROPOSTA DE SOLUCIÓ

Cas pràctic: decidir en un procés d'intervenció
▪ Us presentem un cas basat en una simulació real. L'objectiu principal és que assageu la presa de decisions des de diferents rols organitzatius.
▪ La vostra tasca consisteix a analitzar tota la informació, fer propostes i prendre decisions des dels rolssegüents:
o director comercial

o director de Recursos Humans

o tècnic de Recursos HumansPreguntes del cas

Ara us toca a vosaltres posar en pràctica els rols que us proposàvem al principi. Heu de fer un plantejament coherent tenint en compte:
• cost/benefici
• viabilitat
• impacte organitzatiu
Enunciats que cal contestar
• Roldirector comercial. Com a directors comercials d'Endavant heu de decidir:
– Quines opcions voleu dur a terme en el pròxim exercici i per què.

– Què demanareu a Recursos Humans.

– Com ho plantejareu al director general, que és qui finalment aprova tots els pressupostos.

– En quins termes continuareu treballant amb la consultoria.
• Rol directorde Recursos Humans. Com a directors de Recursos Humans heu de decidir:
– Quines opcions recomanareu al director comercial, per què i com les voleu dur a terme.

– Quina feina encarregareu al tècnic de Recursos Humans.
• Rol tècnic de Recursos Humans. Com a tècnic de Recursos Humans heu de fer el següent:
– Fer una proposta de continuïtat des de dos punts de vista:procés/tècnic.

– Dir quina és la vostra proposta òptima de col·laboració en el projecte.Proposta de solució:
Encara que no existeix una sola resposta als enunciats plantejats, els alumnes han de tenir en compte els següents aspectes abans de decidir:

1. Malgrat tenir autonomia, haurien d’haver mantingut una relació de col·laboració a nivell internacional (amb el Grup)en relació a:
a. Aprofitar altres experiències similars a altres països. Aprendre de beneficis/errors anteriors. Reduir el treball a realitzar, i, per tant, els costos del projecte.
b. Posar a disposició d’altres països l’experiència pròpia per a generar sinèrgies.
2. Realitzar un Pla de Comunicació més elaborat que permetés:
a. Informar als participants durant tot elprocés (abans, durant i després).
b. Reduir el nivell d’ansietat dels participants i gestionar les seves expectatives.
3. Tenir en compte l’impacte que pugui tenir per a la resta de l’organització, especialment per als membres de l’àrea de Marketing. Es va realitzar com una acció aïllada i Comercial forma part de l’empresa. A nivell organitzatiu es varen realitzar greugescomparatius.
4. A nivell de cost les quatre opcions són iguals. L’òptim des d’un punt de vista econòmic i tècnic seria intentar fer més amb menys pressupost. Això es pot aconseguir si els membres d’Endavant que varen participar en l’Assesment com avaluadors juguen un major protagonisme i es redueix el nombre de consultors necessaris (de 2 a 1).

Un plantejament òptim seria realitzar les quatre opcionsde la següent manera:

1. Seguir realitzant Assesments (opció A) però reduint els costos a la meitat ja que és un tema crític per al creixement organitzatiu.
2. Amb el diferencial, realitzar l’acció de formació més crítica per a tot el col·lectiu, amb la qual cosa es cobreix parcialment les opcions C i D. Això influeix en:
a. El nivell general de satisfacció de tot el col·lectiu.b. La disminució dels rumors de categories “som els bons i els dolents”.
c. Millora en el lloc de treball.
3. Realitzar l’opció B ja que també és crítica per al creixement organitzatiu.


Cas Transversal Erin Brockovich. Part 5

Descripció de l'activitat
Suposem que ja heu vist unes quantes vegades aquest llargmetratge per fer els exercicis proposats en els mòduls...
tracking img