Trabajo derecho

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2733 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Dret Civil

Entenem per persona jurídica a entitats formades per la realització de finalitats col·lectives i permanents humanes a les que se li reconeix capacitat per gaudir de drets i obligacions.

A continuació, realitzaré la comparació, fent referència a la persona jurídica, del codi civil català i el codi civil espanyol:

Segons el codi civil català, en l’article 311 apartat primer,fent referència a l’àmbit d’aplicació ens diu que les disposicions d'aquest llibre s'apliquen a: les associacions que exerceixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya, llevat que estiguin sotmeses a una regulació pròpia que els exigeixi, per a constituir-se, la inscripció en un registre especial; les fundacions que exerceixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya; les delegacions aCatalunya d'associacions i fundacions regulades per altres lleis, incloses les que, d'acord amb la legislació estatal, tenen la consideració d'estrangeres, en els casos i amb els efectes que aquest llibre disposa; les altres persones jurídiques regulades pel dret català, en allò que llur normativa especial no reguli, tenint en compte, segons que correspongui, llur organització associativa o fundacional.I en l’apartat segon ens diu que l'àmbit d'aplicació que defineix l'apartat primer no exclou l'aplicació de les disposicions d'aquest llibre com a dret comú a l'empara de l'article 111-4. D’altra banda, el codi civil espanyol, en l’article 28 ens diu que les corporacions, fundacions i associacions, reconegudes per la llei i domiciliades a Espanya, gaudiran de la nacionalitat espanyola, sempre quetinguin el concepte de persones jurídiques amb modificació a les disposicions del Codi present. També ens diu que les associacions domicialiades a l’estranger tindran a Espanya la consideració i els drets que determinin els tratats o lleis especials.

En l’article 38 del codi civil espanyol diu que les persones jurídiques poden adquirir i posseir béns de tota mena, així com contraure obligacionsi exercitar accions civils o criminals, conforme a les lleis i regles de la seva constitució. Tanmateix en l’article 311, apartat tercer del codi civil català, diu que les persones jurídiques poden ésser titulars de drets, sempre que aquests siguin compatibles amb llur naturalesa, adquirir i posseir béns mobles i immobles, contreure obligacions [...]
Fent referència a l’article 35 del codicivil espanyol esmenta que les persones jurídiques són les corporacions, associacions i fundacions d’interès públic reconegudes per la llei, i que la seva personalitat des del mateix instant en que haguessin quedat vàlidament constituïdes; i alhora també ho són les associacions d’interès particular, siguin civils, mercantils o industrials, a les que la llei concebi personalitat pròpia, independent dela de cadascun dels associats. En canvi, l’article 311, apartat segon, diu que les entitats subjectes a les disposicions d’aquest codi adquireixen personalitat jurídica per mitjà de la voluntat manifestada en l’acte de constitució i del compliment, si escau, dels requisits que la llei estableix a aquest efecte.
Segons l’article 321, apartat primer del codi civil català diu que les associacionssón entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit. També diu que poden dur a terme activitats econòmiques accessòries o subordinades a llur finalitat si els rendiments que en deriven es destinenexclusivament al compliment d’aquesta. [...]. D’altra banda, l’article 36 del codi civil espanyol ens diu que les associacions a les quals es refereix són les d’interès particular, siguin civils, mercantils o industrials, en les que la llei concedeixi personalitat pròpia, independent de la de cadascun dels associats, i que es regiran per les disposicions relatives al contracte de societat, segons la...
tracking img