Verbs

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (571 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Present | Past | P. Participle | Traducción |
abide 
(abáid) | abode 
(abóud) | abiden 
(abíden) | sufrir, soportar, cumplir |
arise 
(aráis) | arose 
(aróus) | arisen 
(arísen) |levantarse, surgir |
awake
(awéik) | awoke 
(awóuk) | awoken 
(awóuken) | despertarse, despertar |
bear 
(béar) | bore 
(bor) | born 
(born) | aguantar, soportar, parir |
beat
(bíit) | beat (bíit) | beaten 
(bíiten) | golpear, derrotar, batir |
become 
(bikám) | became 
(bikéim) | become 
(bikám) | convertirse en, llegar a ser, volverse, ponerse |
begin 
(biguín) | began 
(bigáan) |begun 
(bigán) | empezar |
bend 
(bend) | bent 
(bent) | bent 
(bent) | doblar, torcer, inclinarse |
bet
(bet) | bet 
(bet) | bet 
(bet) | apostar |
bid 
(bid) | bid 
(bid) | bid (bid) | ofrecer, pujar, licitar |
bind
(báind) | bound 
(báund) | bound 
(báund) | atar, unir, encuadernar |
bite
(báit) | bit 
(bit) | bitten 
(bíten) | morder, picar |
bleed
(blíid) | bled(bled) | bled 
(bled) | sangrar |
blow
(blóu) | blew 
(blú) | blown 
(blown) | soplar |
break 
(bréik) | broke 
(bróuk) | broken 
(bróuken) | romper |
breed
(bríid) | bred 
(bred) |bred 
(bred) | criar, engendrar |
bring
(bring) | brought 
(brot) | brought 
(brot) | traer |
broadcast 
(brodkást) | broadcast* 
(brodkást) | broadcast* 
(brodkást) | transmitir |
build (bild) | built 
(bilt) | built 
(bilt) | construir |
burn 
(bern) | burnt* 
(bernt) | burnt* 
(bernt) | quemar |
burst 
(berst) | burst 
(berst) | burst 
(berst) | explotar, reventar |buy 
(bái) | bought 
(bot) | bought 
(bot) | comprar |
cast
(kast) | cast 
(kast) | cast 
(kast) | lanzar, echar, emitir |
catch
(kach) | caught 
(kot) | caught 
(kot) | atrapar, asir,tomar |
choose
(chúus) | chose 
(chóus) | chosen 
(chóusen) | elegir |
clap
(klap) | clapt* 
(klapt) | clapt* 
(klapt) | aplaudir |
cling 
(kling) | clung 
(klang) | clung 
(klang) |...
tracking img