Comentario textos sociologicos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (369 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMENTARIS DE TEXTOS SOCIOLÒGICS I CÍVICS
NORMES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL COMENTARIS DE TEXTOS
SOCIOLOGIA, CONVIVÈNCIA I EDUCACIÓ (22005)
¾ Treball grupal, que en part es farà a les sessions deseminaris o a les classes pràctiques (si no s’acaba a classe, s’ha d’acabar fora dels seminaris o classes pràctiques).
¾ Es formaran grups, preferiblement d'entre quatre i sis components, (entant que sigui possible, el nombre de components ha de ser parell).
¾ Heu de triar un comentari:
* Un del mòdul 1 (hi ha dos comentaris per al mòdul 1).
O bé
* Un del mòdul 2 (hi ha doscomentaris per al mòdul 2).
¾ Per al comentari triat heu de seguir el guió estructurat, contestant les preguntes formulades i desenvolupant les activitats suggerides.
¾ L’extensió del treball éslliure, no obstant es recomana una extensió màxima de deuquinze fols.
¾ El comentari s’ha d’entregar amb processador de text (Microsof Word), amb interlineat senzill, i espai entre paràgrafs (anteriori posterior) de tres punts.
¾ La data d’entrega: 27-05-2011.
¾ Es pot entregar en mà, a través de e-mail o via campus extens.
¾ Molt important:
* El conjunt de tots els treballs individualss’han d’entregar en un únic document (a la portada hi ha d’haver el nom de l’alumne i l’índex de treballs que presenta). A més, en aquest document també s’han d’adjuntar les distintes autoavaluacionsindividuals dels distints treballs grupals.
* El conjunt de tots els treballs grupals:
* Si els grups de treballs són estables al llarg de tot el curs, s’han d’entregar en un únicdocument (a la portada hi ha d’haver el nom de tots els alumnes que formen el grup i l’índex de treballs que presenten).
* Si els grups de treballs no són estables al llarg de tot el curs, s’hand’entregar individualment en un únic document (a la portada hi ha d’haver el nom de l’alumne i l’índex de treballs que presenta).
* Els alumnes que hagin optat (per motius especials i justificats)...
tracking img