Derecho

Páginas: 9 (2095 palabras) Publicado: 14 de marzo de 2011
1.- El pacient perjudicat dubte de si ha d'interposar una reclamació pels danys soferts a la Conselleria de Madrid o bé a la via jurisdiccional. A propòsit d'això:
a) Quines són les diferències que poden donar-se entre un pronunciament d'aquesta Administració i un pronunciament judicial?
Les diferències bàsiques entre les resolucions administratiuves (de l'Administració) o judicials, sóndegudes al Principi de Monopoli estatal, que prohibeix en resum, als òrgans administratius funcions jurisdiccional degut a un possible conflicte de jurisdicció tal i com indiquen els art 38 i 39 LOPJ.
Hem de tenir en compte, que la CE implanta un estat social i democràtic basat en la separació de poders, subrrallant l'existència d'un estat de dret amb detalls així, el terme “poder” només s'utilitzaparlant dels jutges, del poder judicial i establint a més una sèrie de principis, entre ells, el principi de monopoli estatal, relatiu a la potestat jurisdiccional.
Al parlar de funció o potestat jurisdiccional, estem parlan de la forma de resolució a través dels òrgans públics consistent en la tutela i realització del dret objectiu. L'art 117.3 CE estableix els òrgans constitucionalment establertsper desenvolupar aquesta funció, i són els jutjats i els Tribunals. Els Tribunals nómés poden desenvolupar aquesta funció jurisdiccional.
Dintre dels principis de funció jurisdiccional, trobem els principi de monopoli estatal que estableix que només poden desenvolupar la funció jurisdiccional els òrgans de l'estat. Quedant així fora òrgans i organitzacions extranjeres, encra que podrà cedir partd'aquesta sobirania als Tribunals Internacionals. Tampoc podràn desenvolupar la funció jurisdiccional, òrgans dependents de l'estat. És a dir aquest principi estableix que només l'Estat estableix jurisdicció i que no existeix Estat fora de la jurisdicció.
b) Quines similituds poden guardar ambdues actuacions Administració i Jurisdicció?
La Tutela Judicial Efectiva és un dels drets fonamentalsreconeguts a la Constitució Espanyola de 1978 al seu art 24.1 “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”
És a dir, tothom té dret a que es celebri un judici just e imparcial definit com la garantia de caràcter pocessal compresa dintre deldret a la jurisdicció, absolutament imprescindible perque els particulars puguin solucionar els litigis sobre els seus drets i obligacions de tipus civil, laboral o administratiu així com establir la seva responsabilitat o innocència en materia penal. És allò reconegut com a garantia jurisdiccional.
Aquest dret a la jurisdicció té una doble dimensió:
Una dimensió negativa, ja que ningú pot serprivat de la seva llibertat o propietat sense haber realitzat un procès conforme a dret que a de finalitzar amb un pronunciament regular, que no impliquin errors que el poguin descalificar com acte jurisdiccional.
Una dimensió positiva, ja que tot membre de la comunitat ha de tenir a la seva disposició solucions ràpides i eficaces que tutelin les seves prerrogatives i pretensions, de forma queningú es vegi privat del auxili jurisdiccional.
La llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, estableix, al títol 1er, capítol primer, l'àmbit dels Jutjat i Tribunals de l'ordre contenciòs al determinar que coneixeràn “de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Admones. Públicas sujeta al Derecho Administrativo, con lasdisposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación”.
Al segon pàrraf enumera qué s'entèn als efectes de control per Administracions Públiques: l'Administració General de L'Estat, les administracions de les CCAA, les entitats que integren l'Administració Local i les Entitats de Dret Públic dependents o binculades a les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Derecho De Los Derechos
  • derecho al derecho
  • EL DERECHO DE LOS DERECHOS
  • Del estado de derecho al derecho del estado
  • el derecho en el estado de derecho
  • Derecho
  • Derecho
  • Derecho

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS