Els serveis socials basics. definió i funcions.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (363 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 6
EL SERVEIS SOCIALS BÀSICS. DEFINICIÓ I FUNCIONS

-Definició:

Els s.s. bàsics són la porta d'entrada al Sistema públic de serveis socials, són accessibles a tota la població i la garantiade més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. S’organitzen territorialment i estant dotats d’un equip multidisciplinari format per persones diplomades en T.S i E.S. Aquest col·lectiude professionals informen, orienten, fan diagnòstics i valoracions, prescriuen prestacions, detecten situacions de risc per actuar de forma preventiva i realitzen projectes comunitaris per a laintegració social de persones i col·lectius en risc. Inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infantsi adolescents (c.o.).

-Funcions:

Tenen assignades les següents funcions:
a) Detectar situacions de necessitat personal, familiar i comunitària
b) Oferir informació, orientació iassessorament a les persones en relació als drets o recursos a que poden tenir accés
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social
d)Proposar i establer el programa individual d’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal (excepte quan la persona estigui ingressada permanentment en un centre de la xarxa pública)
e)Revisar el PIA quan correspongui
f) Acomplir les actuacions preventives, tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluacióg) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc, especialment si hi ha menors
h) Impulsar projectes comunitaris i programes que cerquen la integració i participaciósocial
i) Prestar els SAD, teleassistència i suport a la unitat familiar
j) Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per infants i adolescents
k) Orientar l’accés als...
tracking img