Entalpia química

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (547 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

Objectius
• Determinar el valor d’una variació d’entalpia en una reacció
• Comprovar experimentalment la llei de Hess per a la reacció:
NaOH(s) + HCl(aq) ( NaCl(aq)+ H2O(s)

Introducció
La mesura experimental de les variacions d’entalpies estàndard de reacció implica que hem definit el que per a nosaltres és el sistema reaccionant i el que és l’entorn, detal manera que la determinació de la calor transferida d’un a l’altre sigui factible de calcular.
És més fàcil determinar variacions d’entalpies de reaccions si les substàncies que reaccionen ho fanen fase aquosa, perquè el sistema són les molècules o ions en dissolució dels reactius i productes, i podem considerar que l’entorn és principalment l’aigua de la dissolució. Per això, en aquesttreball pràctic s’ha de trobar valors de canvis d’entalpia per reaccions entre ions en dissolució.

Coneixements previs
1. Hi ha reaccions exotèrmiques i endotèrmiques. Una reacció exotèrmica ésqualsevol reacció química que desprèn calor, és a dir, amb una variació negativa d’entalpia. Per exemple, el pas de gas a líquid (condensació) i de líquid a sòlid (solidificació) són canvis exotèrmics.Una reacció endotèrmica és qualsevol reacció química que absorbeix energia. Té un creixement d’entalpia o una entalpia positiva, és a dir, l’energia que posseeixen els productes és major a la delsreactius.
2. L’entorn no és exclusivament l’aigua de la dissolució, encara que per facilitar càlculs ho considerem així.
3. ,
4. ,
5. ,

Material
- Calorímetre
- Termòmetre- Flascó rentador
- NaOH
- HCl
- Aigua destil·lada

Procediment
Part A:
- Determinar la massa del calorímetre inicial: 583,2 g
- En el calorímetre, ficar 100 ml d’aiguadestil·lada i mesurar i mesurar-ne la seva temperatura: 17ºC
- Afegir 2 g de NaOH sòlida i dissoldre-la per agitació.
- Mesurar la màxima temperatura assolida: 100 ml H2O destil·lada + 2 g...