Genètica i reproducció cel·lular

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (959 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ

T.3: GENÈTICA

1. Nucli
* Esfèric o ovalat
* Pot ser únic, múltiple (miòcits) o absent (hematies)
* Membrana nuclear
* Retícula endoplasmàtica* Porus nuclears (10x)
* Transport actiu de grans molècules
* Nucleols Síntesi d’ARN ribosòmic
Prominents a cèl·lules que sintetitzen proteïnesDesapareixen en la divisió cel·lular

2. Conceptes
3.1. DNA
* Consta de tres elements químics: sucre desoxiribosa (format per 5 carbonis. Són importants les posicions 5’ i 3’), basesnitrogenades púriques i pirimidíniques, i fosfat.

* Formació del DNA NUCLEÒSIDEs la unió de la pentosa amb una base
nitrogenada. La unió esrealitza a través del C1 de la pentosa
amb la posició 1 de la base pirimidínica o amb la posició 9de la base púrica.
NUCLEÓTIDEs la unió d’un nucleòsid amb un fosfat. Es
realitza en el C5’ de lapentosa.

* El DNA està format per dues cadenes de nucleòtids. Una de les cadenes va en sentit oposat i se la coneix com a cadena complementària.
La doble cadena és estable perquè sempre hi ha lamateixa distància entre els enllaços dels ponts d’hidrogen.
* El DNA es disposa en forma de doble hèlix. Està formada amb una estructura secundaria, les bases nitrogenades queden al interior i lespentoses i fosfats a l’exterior.

3.2. RNA
* Consta de tres elements químics: ribosa (conté un grup OH en el C2), bases nitrogenades púriques i pirimidíniques (uracil en comptes de timina),i fosfat.
* Està format per un sol filament de nucleòtids. Els enllaços químics per a formar un nucleòtid i nucleòsid són els mateixos que al DNA.
* Existeixen tres tipus: RNAm, RNAr, RNAt....
tracking img