Guerra

Páginas: 3 (690 palabras) Publicado: 19 de marzo de 2011
Alejandro Iglesias Goyanes 3º-A Nº:16 Lingua Galega 25-11-09

Martín Codax

Martín Codax (ou Martim Codax) foi un xoglar galego, posiblemente de Vigo, polas continuasreferencias a dita cidade nos seus poemas, de entre mediados do século XIII e comezos del séculol XIV. Apenas existen datos sobre a identidade do personaxe. Adoita usar o paralelismo e o leixaprém, comuns a ostrovadores da época.
O que destaca dos poemas de Martim Codax é o xogo constante cos motivos do mar e da fagua, ben porque aparecen nas invocacions, ben pola presenza en un estribillo obsesivo.
OPergamino Vindel (Pierpont Morgan Library, New York, Vindel MS M979)
O corpus literario que se lle atribue limítase a 7 que figuran nos cancioneiros de lírica galego-portuguesa no Pergamino Vindel, noque figura o seu nome como autor das composicións. O descubrimento deste pergamino foi froito do azar: sucediu cando Pedro Vindel a principios del século XX encontrouno na súa biblioteca, servindode forro a un exemplar do De officiis de Cicerón.

1 O pergamino Víndel

É o único documento musical con cantigas profanas galego-portuguesas coñecido na actualidade.
O manuscrito consta de seteCantigas de amigo atribuidas a Martín Codax, acompañado da música de seis de elas. A primera noticia do séu descubrimento viu a luz en febreiro de 1914 na revista Arte Español. Posteriormente, seudescubridor, o librero anticuario madrileño Pedro Víndel publicou en 1915 a primera edición verosimil do manuscrito, cunha tirada ínfima(apenas dez exemplares). O pergamino foi adquirido polo musicólogoRafael Mitjana, que pretendía facer un estudio da música, pero a sua morte en 1921 impediulle a realización do proxecto. O manuscrito permaneceu na súa biblioteca de Uppsala (Suecia), onde residía asúa viuda, ata que foi vendido polos seus herdeiros. Dende 1977 encontrase na Pierpoint Morgan Library de Nueva York.
O pergamino mide uns 34 cm de altura por 45 de ancho e está escrito por unha...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Guerra
  • Guerras
  • Guerra
  • Guerra
  • La guerra
  • Guerra
  • Guerra
  • Las Guerras

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS