Miniprojecte tic educatives

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1391 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TÍTOL: Què és el Nadal?

DESCRIPCIÓ DELS AGENTS PERSONALS
• Aprenents: alumnes participants de l’aula d’acollida entre cicle mitjà i cicle superior
• Mediador: tutora de l’aula d’acollida

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA MEDIADORA:
Ordinador, connexió a Internet, buscador del google, projector, micròfon, programa gravador de so i el blog de l’escola.

DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA:
Estructuració:Partim d'un problema de la vida quotidiana, que està implícit en la pregunta que formulem. Tot i que en aquest cas els objectius estan ben definits, el problema presenta restriccions no exposades per les seves creences. Requereix que els estudiants expressin la seva opinió, per tant es tracta d’una activitat humana interpersonal.

Complexitat: Fins ara, alguns d’ells celebren aquesta festivitati d’altres no. Partim llavors que algun tenen experiència i altres només pel què han escoltat o vist per la televisió. És un tema complex per la dificultat de la llengua i els mitjans que utilitzem.

Especificitat de camp: és un problema contextualitzat, ja que es treballa el tema del Nadal en algunes àrees (llengua catalana i literatura i plàstica) a tots els cicles de l’escola.PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA:
A l’escola, per al festival de Nadal, entre tots els alumnes fan una obra de teatre: “Els Pastorets”. Treballen cançons, memorització de text i la interpretació entre tots els cursos. Aquestes tasques per als alumnes que participen a l’aula d’acollida les desenvolupen més lentament, ja que tenen dificultats en el llenguatge utilitzat i també el tema que es tracta.
En una sessióels alumnes de Cicle Superior van portar un full amb les lletres de les cançons i els diàlegs que havien d’aprendre i els hi sorgien molts dubtes com: Qui són els Reis Macs? Quan va passar això? Per què és tan important el Nen Jesús? Perquè no venim a escola a finals de desembre? Què celebrem?
Seguidament sorgeix un debat entre els alumnes, guiat per la mediadora.

CONTEXT DE L’ACTIVITAT:
Elsgrup de treball amb el què realitzarem l’activitat està compost per 4 membres: 3 nens i 1 nena.
L’espai en el què es durà a terme és a l’aula d’acollida i la biblioteca.
L’aula d’acollida dispossa de 4 ordinadors amb connexió a Internet. Els alumnes están acostumats a treballar amb les TIC i especialmente amb el JClic, el cercador google i l’Edu365.

CARACTERÍSTIQUES DELS APRENENTS
Elsalumnes són de diferents nacionalitats (2 xinesos, 1 magrebí i 1 rumanès). Tres dels alumnes assisteixen a l’aula d’acollida des de l’any anterior, tenen un nivel A1 amb introduccions d’A2 i tenen breus coneixements del tema que envolta el Nadal, i fa dos mesos hem tingut una nova incorporació, la qual esta iniciant-se en el nivell A1 de català.
Realitzem la majoria d’activitats són de comprensió iexpressió oral i d’agudesa auditiva per acostumar-se a la llengua parlada. A més treballem la comprensió escrita i la recerca d’informació a partir de les TIC.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES QUE L’APRENENT HA D’ASSOLIR
Competències Transversals
• Competència comunicativa (linguística i audiovisual):
- Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel•ligible sobre espais, fets,problemes i fenòmens geogràfics, històrics, socials, naturals i tecnològics.
- Utilitzar la llengua catalana per buscar, recollir i processar informació
- Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC per informar, per convèncer, per dialogar.
- Produir diferents tipus de texts i amb diferents suports: cartes, invitacions, descripcions.
• Competènciesmetodològiques (tractament de la informació i competència digital i competència d'aprendre a aprendre)
- Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d’investigació.
- Utilitzar habilitats per a la recollida i tractament de la informació.
- Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions.
• Competències personals...