Necesitat educatives

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2457 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EINES I RECOMANACIONS
PER A LA DETECCIÓ DE
LES NECESSITATS D’INTERVENCIÓ
EN EL LLENGUATGE

ÍNDEX

1.- Introducció
2.- Instruccions per a l’aplicació
3.- Descripció de les eines a utilitzar
3.1.- Protocol d’observació per als mestres
3.2.- Recull de llenguatge:
□ Escombrat fonètic del PLON
□ Valoració de l’habilitat verbal i comprensió auditiva
per a nens de tresanys
□ Valoració del llenguatge per a nens de 4 i més anys.
□ Mostres de llenguatge expressiu
4.- Protocol d’observació, instruments i graelles de recollida
□ Protocol d’observació per a la detecció de les dificultats del llenguatge per a mestres
□ Valoració de l’habilitat verbal i comprensió auditiva per a nens/nenes de 3 anys
□ Fulls registre de les mostresde llenguatge.
□ Denominació d’objectes
□ Descripció de situacions
□ Conte
□ Descripció d’un fet viscut
5.- Fulls Resum de la Valoració Psicopedagògica
6.- Full Resum per a la Detecció de Dificultats de Llenguatge
7.- Llistats d’assignacions d’alumnes de bloc logopèdia i bloc centre

1.-INTRODUCCIÓ

Després de dos cursos complets d’aplicació delscriteris per a la presentació i priorització dels alumnes amb trastorns del llenguatge al Vallès. Sentim la necessitat de fer un pas més enllà per aconseguir que les mostres de llenguatge reflecteixin millor el perfil lingüístic dels nens.
Amb aquest objectius hem fet canvis en la documentació que haureu de lliurar el proper mes de maig.
El que us lliurem té la intenció que la feina sigui mésfàcil per a tothom.

2.-INSTRUCCIONS PER A L’APLICACIÓ

En aquest document trobareu quatre tipus de documents:
- El protocol dirigit als mestres. Que us suggerim per que pugueu extreure i concretar el màxim d’informació del mestres.
- Les eines per aconseguir una mostra significativa del llenguatge del nen, així com les graelles per registrar-la.
- El Full resum per a la detecció de lesdificultats del llenguatge, on es reflecteix tota la informació rellevant del nen de forma resumida. També us adjuntem el full resum de la valoració psicopedagògica, que no cal presentar.
- El llistat de l’EAP de tots els nens que presenta per atenció logopèdica, que servirà de guió durant la reunió corresponent.
El llistat de bloc centre que es lliurarà a tall d’informació.

Com ja hemdit en la introducció aquest nou canvi té com a objectiu aconseguir millor mostres. Per això us recordem algunes recomanacions que es poden tenir en compte:
Davant d’un nen/a que es mostra poc comunicatiu:

• En nens petits (3-4 anys), extremadament tímids o més infantils és millor començar amb una situació de joc simbòlic abans de passar al treball específic.
• Podeu demanar la presènciad’un company de classe
• Podeu fer-ho amb la seva mestra.
• Heu de conèixer l’entorn del nen abans de començar a treballar, quin és el seu tema preferit, si té una mascota, si ha anat d’excursió...
• Cal esbrinar si el nen parla a casa o no , quan no ho faci a l’escola. Podríeu demanar que a casa el gravin.
• Quan un nen no ens vol parlar hem de poder esbrinar si estem davant d’un problema decomunicació en diferents situacions o de llenguatge.
• Totes les mostres són bones, però és millor recollir les menys dirigides i que reflecteixin les iniciatives del nen.
• Cal crear un clima acollidor, agradable i afectiu en el qual el nen faci la millor producció possible.
• SEMPRE EN LLENGUA MATERNA.
• En nens nouvinguts i per tal de destriar el problema de llenguatge del deconeixement del Català, caldrà deixar un mínim d’un curs des de la seva arribada per plantejar-se l’atenció logopèdica.

3.- DESCRIPCIÓ DE LES EINES A UTILITZAR.

3.1.-Protocol d’observació per a mestres

Com ja sabeu el mestre és el primer en tenir sospites de que quelcom no funciona en el llenguatge del seu alumne. Ell és qui el veu més temps i en diferents situacions, per tant pot fer una...
tracking img