Pac 1 - video uoc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1845 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Prova d’ Avaluació Continuada

Video

índex:
· Pregunta 1.....................................................................................................................................Pàgina 4 · Pregunta 2.....................................................................................................................................Pàgina 5 · Pregunta3.....................................................................................................................................Pàgina 6 · Pregunta 4.....................................................................................................................................Pàgina 7 · Pregunta5.....................................................................................................................................Pàgina 8 · Pregunta 6.....................................................................................................................................Pàgina 9 · Pregunta 7.....................................................................................................................................Pàgina 10 · Pregunta8.....................................................................................................................................Pàgina 11 · Pregunta 9.....................................................................................................................................Pàgina 12 · Bibliogra a.....................................................................................................................................Pàgina 13 Video - PAC 01
Pregunta 1 Escriu un article per a una revista de divulgació, entre 10 i 15 línes, dirigit a un grup d’estudiants de vídeo que s’estan iniciant en aquest món de l’audiovisual, on apareguin tots aquests termes. Els pots relacionar com vulguis, però de manera coherent i argumentada, deixant en tot moment clar que se sap de què es parla i de manera comprensiva per als estudiants quetot just s’inicien en aquesta temàtica. Quan volem crear un clip de vídeo professional o semi professional cal tenir en compte alguns aspectes bàsics sobre els plànols que volem prendre i uns coneixements de l'entorn i l'escena que es vol capturar. Tot aquest procés hauria de començar amb una idea, que ens servirà com a element uni cador del guió i de les situacions que en l'apareixeran. Senseuna idea clara del que volem transmetre o ensenyar en els enregistraments que realitzem, aquestes mancaran d'un element uni cador o comú entre les diferents captures. Si ja tenim una idea del que volem gravar, ens toca embarcar-nos en la plani cació de les escenes. Per a això se sol usar un Storyboard, que es podria de nir com un còmic del que hem de gravar, un guió visual de les escenes a capturar.En aquest Storyboard poden aparèixer de nits els tipus de plànols que hem de capturar. Ara que ja tenim unes nocions sobre el que necessitem abans de començar a lmar, hem de conèixer alguns aspectes bàsics que ens seran d'utilitat durant l'enregistrament. Story Line: és podria de nir com un esquema que exposa la idea que volem dur a terme per ser presentada a un grup de treball o a un possibleclient. Un Storyline ha de contenir la idea principal que volem ensenyar de manera sintètica contenint sempre un resum general del que volem dur a terme, sent un resum de tot el projecte i contenint sempre un plantejament, un nus i un desenllaç. Escena: és la captura d'una acció completa, un esdeveniment, una conversa o un fragment d'història dins d'un mateix lloc i context. Profunditat de camp:Podríem dir que la profunditat de camp és un tret de l'escena que ens permet crear profunditat en una pantalla de 2 dimensions, servint-se del zoom, enfocament o desenfoqui per desplaçar-se per l'eix Z de la dimensió. La profunditat de camp és tot això que podem veure davant i darrere del personatge. Fora de camp: és un concepte molt utilitzat en tot tipus de lmacions, ja que ens permet interactuar...
tracking img