Pac2

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2703 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PAC 2

PREGUNTA 1:

El consum de drogues està molt introduït en la nostra societat actual. D’una banda estan normalitzades i forment part dels rituals socials més comuns, d’altra banda aquesta normalització implica que no apreciem amb claredat totes les conseqüències que aquests poden tenir sobre la nostra salut. Tot i que s’han realitzat milers d’estudis en els quals queda totalmentdemostrades les característiques nocives d’aquest tipus de substàncies l’individu actual no considera que consumir-les impliqui una addicció i encara menys que li hagi de comportar cap problema.

Tal i com trobem al mòdul 5, el consum de drogues no només està relacionat amb la simple addicció vers una substància, aquest consum sol estar provocat a diversos factors de risc, els quals s’ha de tenir encompte a l’hora no només de fer un tractament en els casos més greus sinó que també a l’hora de realitzar una correcta prevenció. Els factors biològics, segons els quals determinades persones són més susceptibles de patir una addicció a una droga concreta, gràcies a una càrrega genètica heretada, marca un principi molt determinista en quan a les addiccions. Partint d’això però és important destacarque aquests factors no sempre es compleixen i que no necessàriament una persona ha de desenvolupar una addicció a l’alcohol encara que els seus pares ho siguin, simplement augmenta la probabilitat d’aparició d’aquestes conductes.

En aquest punt trobem com altres factors de risc com els socials i ambientals sota els quals el subjecte es veu sotmès a una gran influència des de ben jove i sota laqual es regeix la normalització social de les drogues, abans comentada.

Tradicionalment s’ha considerat als addictes relacionats amb substàncies conegudes per les seves immediates conseqüències com per exemple l’heroïna i pel seu caràcter il·legal. Actualment però, es considera important destacar com les substàncies legalitzades com l’alcohol o el tabac creen la mateixa addicció i converteixenals subjectes en addictes comparables als abans esmentats. La nostra societat es regeix, entre d’altres coses, per diversos rituals socials en els quals ens relacionem a través d’àpats, o trobades en les que sol estar present l’alcohol, el tabac o fins i tot la cafeïna. En aquests rituals trobem explícitament aquesta normalització del consum de substàncies. Però no només està a la nostra vidaquotidiana gràcies a la relació entre persones sinó que també és present aquest consum i la publicitat d’aquest als mitjans de comunicació. Actualment amb la descoberta de les nocives conseqüències d’aquestes addiccions la llei prohibeix qualsevol tipus de promoció de substàncies com l’alcohol o el tabac però des del cine se’ns segueix influenciant. Tot i això les mesures preses per part dels governs,com encarir el tabac, prohibir el seu consum en llocs públics i la regulació de l’administració a menors, juntament amb l’alcohol, fa que la societat comenci a estar més conscienciada del consum i de la perillositat d’aquest. D’altra banda tot i que s’aprecia aquest canvi i el major coneixement per part de la població seguim trobant com les estadístiques demostren que aquestes substàncies essegueixen consumint i sobretot en les poblacions més joves de la societat.

Amb això no pretenem treure importància a l’addicció d’altres drogues més fortes o dures que causen veritables problemes de salut i socials a les persones que la pateixen, simplement posem de manifest com aquestes substàncies considerades més toves o legals també són destacables en el que la intervenció social es refereix.Les greus conseqüències que comporta per a la persona una drogodependència no només es limiten a les de salut pròpiament dites, sinó que també afecta a les seves relacions socials, laborals i familiars. Partint d’aquesta afirmació trobem destacable esmentar dos articles trobats a “La Vanguardia” (“Un estudio alerta de que en 15 años habrá una epidemia de EPOC en mujeres fumadoras” i “El 70% de...
tracking img