Politiques educatives

Páginas: 32 (7957 palabras) Publicado: 6 de diciembre de 2011
- 1 -Polítiques educatives PAC_3

1-Competències educatives de la Generalitat: Constitució i l’Estatut de 2006 ?

¿Quines són les competències segons la

La Constitució partint del model constitucional de la Segona República, va establir diferents competències, unes per a les comunitats autònomes i unes altres per a l’Estat. El sistema de doble llista de competències es va completar amb unaremissió als futurs estatuts d’autonomia, que podien ampliar el mínim establert si incloïen com a seves totes aquelles competències no assignades expressament a l’Estat. En cas de no fer-ho, aquestes revertirien en l’àmbit estatal. Segons la Constitució de 1978, l’Estat té competència sobre la regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació dels títols acadèmics i professionalsd’una banda, i d’altra banda, la competència per a establir les normes bàsiques de desenvolupament de l’article 27. Aquest article 27 de la Constitució va ser el fruit d’un autèntic pacte escolar, els seus valors bàsics són els que presideixen en les polítiques educatives actuals. El caràcter consensuat d’aquest article admet diferents interpretacions i no fa cap referència al repartiment de podersentre l’Administració central i la comunitat autònoma. Les competències de l’Estat són les més rellevants i permeten que aquest orienti les polítiques educatives de tot el territori espanyol. L’Estat pot dotar de més o menys responsabilitats a la les comunitats autònomes d’acord amb les lleis orgàniques que vagi aprovant el Parlament espanyol i la interpretació més o menys restrictiva que es faci del’art.27 de la CE. Segons la Constitució hi ha un seguit de competències que no poden ser mai traspassades a la Generalitat i que han d’estar en mans de l’Administració central. Pel contrari l’Estatut de 2006 atribueix a la Generalitat “competència plena” en matèria d’ensenyament. La Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia són documents que estableixen un marc polític que delimita allò queés possible fer a Catalunya però amb un aparent contradicció de competències. L’Estatut de 2006 fa referència a una “competència plena” i no a una “competència exclusiva”, que sí que atorga en altres matèries però no a l’ensenyament. Les competències reservades a l’Estat impedeixen donar a la Generalitat una llibertat absoluta en l’àmbit de l’educació. La “competència plena” reflectida en l’Estatutde 2006 ve delimitada per tres aspectes: 1. Les normes bàsiques que desenvolupen l’art.27 de la Constitució, essencialment les lleis orgàniques. El desenvolupament vigent d’aquest article es va fer mitjançant la LODE, aquesta llei consensuada políticament encara va afegir una nova delimitació de competències a les comunitats autònomes en la seva disposició addicional primera: correspon a l’Estatl’ordenació general del sistema educatiu i l’establiment dels ensenyaments mínims. Per tant atribueix a l’Estat més competències que les que es recullen a la Constitució. 2. La regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació dels títols (art.149.1.30, CE). Actualment la Generalitat pot expedir títols acadèmics i professionals (art. 4.4 LOGSE), però la competència d’homologaciósegueix sent competència exclusiva de l’Estat. 3.L’alta inspecció per part de l’Estat. La disposició addicional primera de la LODE li atorga les funcions de garantir el compliment dels continguts normatius del desplegament normatiu de l’art.27 de la Constitució, dels ensenyaments mínims, de l’ordenació del sistema educatiu i de les condicions d’obtenció i expedició de títols. La Generalitat tétraspassades una sèrie de competències resultat d’un procés de descentralització pel que fa a la gestió i administració. També té la competència de poder “catalanitzar “ l’escola dins del marc de la Constitució i l’àmbit limitat de les prescripcions curriculars. La Generalitat no té eines polítiques per poder desenvolupar un sistema educatiu propi. La Constitució, l’Estatut i les lleis orgàniques...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Politiques Educatives
  • Pac1 polítiques educatives
  • Polítiques educatives pac2
  • Polítiques Educatives-Psicopedagogia
  • pac 1 polítiques educatives
  • Pac1 Politiques Educatives, Legislació Escolar i Intervenció Psicopedagògica
  • Politiques de màrqueting
  • Politique d'innovation

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS