Proposta d’actuació per determinar la capacitat de resposta i eficiència dels dispositius de control i el disseny del programa de control en estacions de servei amb dispositius de captació de vapors

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1339 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROPOSTA D’ACTUACIÓ PER DETERMINAR LA CAPACITAT DE RESPOSTA I EFICIÈNCIA DELS DISPOSITIUS DE CONTROL I EL DISSENY DEL PROGRAMA DE CONTROL EN ESTACIONS DE SERVEI AMB DISPOSITIUS DE CAPTACIÓ DE VAPORS
Ref: CS03-04

ÍNDEX

1.- Introducció
2.- Objectius
3.- Descripció general del procediment
4.- Metodologia
4.1.- Assaig d’extracció de vapors
4.2.- Definició de les condicions inicials4.3.- Programa de control (mostreig)
5.- Referències

1.- INTRODUCCIÓ

Atès que l’activitat de les Estacions de Servei (ES) és susceptible d’afectar les aigües continentals a partir de l’escolament i la infiltració al terreny d’aigües amb continguts d’hidrocarburs o directament d’hidrocarburs provinents de fuites o vessaments, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar els criteris tècnicsa tenir en compte en l’atorgament d’autoritzacions d’abocament en les Estacions de Serveis i establiments que disposin de Tancs d’Emmagatzematge Soterrats (TES).

Aquests criteris tècnics estableixen els objectius dels estudis hidrogeològics de base que són:

1) Caracterització del medi subterrani i en concret del sistema aqüífer, si existeix , en l’emplaçament de l’activitat.
2)Proporcionar la informació necessària per tal de proposar el dispositiu de control adient en base a la vulnerabilitat i el risc davant d’una fuita accidental.

Dins de les conclusions derivades de l’estudi d’avaluació d’efectes mediambientals hi ha de constar la justificació de les proves d’eficiència del dispositiu de control (descripció, proves, assajos, resultats, etc.) i la proposta del programaperiòdic de seguiment.

En moltes estacions de serveis situades en emplaçaments on el nivell freàtic es situa per sota dels 8 m de profunditat, ja s’ha realitzat l’estudi de caracterització del medi i s’ha construït el dispositiu de captació de vapors (CV). Falta, però realitzar les proves d’eficiència del dispositiu de control (CV) i la proposta del programa periòdic de seguiment.

2.- OBJECTEEls objectius d’aquest informe són:
- Proposar una metodologia per realitzar les proves d’eficiència del sistema de captació de vapors instal•lat en estacions de servei situades en emplaçaments on el nivell freàtic es situa per sota dels 8 m de profunditat.
- Proposar una metodologia per la realització del programa periòdic de seguiment pel control fuites accidentals.

3.- DESCRIPCIÓ GENERALDEL PROCEDIMENT

El procediment consta de tres fases:

1) Assaig d’extracció de vapors
2) Definició de les condicions inicials
3) Programa de seguiment

1.- L’assaig d’extracció de vapors serveix per tenir una aproximació a la permeabilitat del medi als gasos i comprovar la connexió hidràulica entre els 4 pous d’extracció. Per dur a terme aquest assaig, es crearà el buit en un dels pous ies mesurarà el temps que tarda en detectar-se la depressió en els altres 3 pous.

2.- La definició de les condicions inicials es durà a terme durant l’assaig d’extracció de vapors, mesurant en curts intervals de temps la concentració de compostos organovolàtils (COV’s) al flux de sortida de la bomba de buit durant tot l’assaig d’extracció de gasos.

3.- Segons els resultats obtinguts enl’assaig d’extracció i les característiques del medi, es proposarà una freqüència de mostreig que no serà mai superior a 6 mesos.
Per realitzar el mostreig es farà una extracció de vapors en el pou definit com a pou d’extracció i es compararan els resultats amb les condicions inicials.
Una brusca pujada de la concentració de COV’s indicarà una possible fuita.

Cal destacar que el procediment que esproposa no té com a objectiu quantificar el grau de contaminació de les ES, sinó determinar d’una manera ràpida i senzilla la possibilitat que s’hagi produït una fuita accidental .
En cas de detectar-se la possibilitat d’una fuita caldrà realitzar estudis detallats per determinar el focus i quantificar el grau d’afecció de l’emplaçament.

4.- METODOLOGIA

4.1.- Assaig d’extracció de vapors...
tracking img