Turismo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1483 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 2: La dimensió territorial del turisme
Concepte i definicions
El turisme és un conjunt d’activitats que realitzen les persones durant els seus viatges i estades en llocs diferents al seu entorn habitual, per un període consecutiu inferior a un any i superior a 24 hores, amb finalitats d’oci, negoci i altres, però mai per raons lucratives.
El sistema turístic
El conjunt d'activitats querealitzen les persones amb l’ajut d’agents relacionats conformen el sistema turístic.
• La demanda: Formada pel conjunt de consumidors de bens i serveis turístics.
•L’oferta: composta pel conjunt de productes, serveis i organitzacions involucrades activament en l’experiència turística.
• Operadors de mercat: empreses que faciliten la relació entre la oferta i la demanda. Agencies de viatge,transport, organismes privats que ordenen i promocionen el turisme.
• L’espai geogràfic: base física on té lloc l'activitat turística. Punt de trobada entre l’oferta i la demanda amb recursos i productes turístics.
La definició de destinació turística

Una destinació turística és aquella capaç d’atraure, de manera més o menys constant, corrents turístiques, a la vegada que la seva economiareflecteix ingressos considerables per aquestes corrents i el seu entorn s’adequa a les necessitats bàsiques dels turistes.
La seva delimitació comprèn, segons l’escala, característiques i d’altres elements diferents que li donen la seva concepció turística.

Tipologies: Destinacions urbanes, rurals, naturals i litorals.

Tema 3: LES EMPRESES EN EL SECTOR TURÍSTIC
Què és una empresa ?
R.A.E.:“unitat d’organització dedicada a activitats industrials, mercantils o de prestació de serveis amb finalitats lucratives”.
És una organització creada amb la finalitat d’aportar uns factors de producció per aconseguir uns beneficis u objectius, generalment econòmics.

Per posar en marxa una organització empresarial, primer s’ha de donar resposta a quatre preguntes bàsiques, que seran les que definiranquin tipus d’empresa s’està creant:

1) Què es produeix?
2) Com produir-lo?
3) Per què produir-lo?
4) Per a qui es produirà?
Els objectius es marquen en el moment de la creació de l’empresa i poden ser modificats al llarg de la vida d’aquesta.

* econòmics.
* de creixement.
* socials

Malgrat que els tres objectius generals es compleixen sempre, hi ha d’altres que marquen laespecificitat de les empreses turístiques.

* Satisfacció del Client.
* Correcció de l’estacionalitat.
* Dimensió òptima i flexibilitat
* Imatge pròpia del servei prestat
* Professionalització i formació
Funcions de l’Empresa
Personal
Compres
Operacions
Comercial
Investigació I+D
Financera
Comptabilitat
Tipologies d’empreses
Segons la mida
* Grans > 250treballadors
* Mitjanes 50 –250 treballadors
* Petites: <50 treballadors

Magnitud geogràfica.
* Local
* Regional
* Nacional
* Internacional

Jurídicament
* Empresari Individual
* Societat Anònima
* Societat Limitada
* Cooperativa

Segons l’activitat
* Sector Primari
* Sector Secundari
* Sector Terciari
Particularitats Empresa TurísticaL’Estacionalitat
Impossibilitat de magatzematge Elevada inversió i inflexibilitat
Localització
R.R. H.H. (clients)
Àmplia elasticitat de la demana (gustos)
Processos d’intermediació
Perfil del Empresari Turístic
Capacitat per assumir riscos
Visió de futur i intuïció
Actitud estratègica per a captar i respondre ràpidament a les amenaces i oportunitats de l’entorn.
Creativitat iinnovació
Capacitat de lideratge per influir sobre el seu equip de treball
Capacitat per entendre la diversitat cultural de les persones dels diferents països amb que es relaciona
Capacitat per atorgar poder i per a deixar fer
Empreses turístiques
Allotjament, restauració, transports, intermediació, finances, lloguers, serveis professionals, activitats culturals i d’oci, comercials, educatius....
tracking img