Produccion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 23 (5602 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Organizacja systemów produkcyjnych
1. Omów dwie wybrane formy organizacji produkcji

2. Scharakteryzuj elementy systemu produkcyjnego w przedsiębiorstwie produkującym obuwie Wejście Proces technologiczny Wyjście

Materialne środki produkcji: - energetyczne czynniki produkcji: - informacyjne - człowiek - ludzkie - przedmiot pracy - kapitałowe - środki pracy

Czynności: - transportowe -kontrolne - przetwarzanie informacji - zagospodarowanie odpadami - technologiczne

- wyrobi i usługi - braki - szkodliwe odpady - informacje

3. Omów dwie wybrane zasady organizacji produkcji • koncentracja Zasada koncentracji polega na skupieniu w jednym miejscu produkcji wyrobów bądź świadczenia usług. Respektowanie tej zasady pozwala w większym stopniu wykorzystywać zasoby produkcyjne, ułatwiasterowanie przebiegiem procesów wytwórczych, umożliwia skrócenie czasu transportu i zmniejszenie jego kosztów oraz skrócenie cyklu wytwórczego. Koncentrując działania, stwarza się podstawy do specjalizacji. • specjalizacja Specjalizacja polega na przydziale stałych zadań komórkom organizacyjnym lub wykonawcom. Oznacza, że zakres prac realizowanych przez komórkę lub wykonawcę ulega ograniczeniu. Wodniesieniu do komórek organizacyjnych wyróżnia się dwa rodzaje specjalizacji: technologiczną i przedmiotową.

1

4. Porównaj produkcję tradycyjną z produkcją zdolną do adaptacji

5. Omów, co oznacza, że dane przedsiębiorstwo jest elastyczne w sferze produkcji - odejście od specjalizacji produktowej, - badanie rynku - dostosowanie się do nowych technik 6. Przedstaw podział procesówprodukcyjnych ze względu na stosowane narzędzia pracy (podaj po jednym przykładzie dla każdego typu procesu) - ręczne - ręczno – maszynowe - maszynowe - aparaturowe 7. Omów, na czym polega metoda 5S, w ramach jakiej koncepcji jest ona stosowana oraz w jakim celu - Selekcja – oddziel i sortuj, zbędne i niezbędne, - Systematyka – przyporządkuj miejsce wszystkim przedmiotom, tak by były gotowe, gdy zajdziepotrzeba, - Sprzątanie – posprzątaj miejsce pracy i usuń defekty, - Standaryzacja – standaryzuj, spraw by sprzątanie i kontrola stały się nawykiem, Samodoskonalenie – samodyscyplina i szkolenie Jest to metodologia tworzenia i utrzymania dobrze zorganizowanego, czystego, wysoko wydajnego stanowiska pracy, które gwarantowało realizację procesów o najwyższej jakości, jest stosowana w ramach koncepcjiJust in time. Wprowadzenie praktyk 5S może prowadzić do: - wzrostu produktywności (do 30%) - wzrost jakości - zmniejszenie kosztów - terminowość dostaw 2

- bezpieczeństwo pracy 8. Wymień korzyści wynikające z wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością

9. Omów, na czym polega Total Productive Maintenance oraz przyporządkuj to narzędzie do odpowiedniej koncepcji zarządzaniaTPM jest stosowana w ramach koncepcji Just in Time.

3

Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
1. Wyjaśnij, kiedy przewidywanie przyszłości uznaje się za racjonalne Przewidywanie przyszłości uznaje się za racjonalne kiedy wnioskowanie jest logicznym procesem przebiegającym od przesłanek tj. od zbioru faktów należących do przeszłości i ich interpretacji, do konkluzji. 2. Jakie znaszrodzaje wahań sezonowych – podaj przykłady - Wahania cykliczne – wyrażają się w postaci długookresowych, powtarzających się rytmicznie w przedziałach czasu dłuższych niż rok, wahań wartości zmiennej wokół tendencji rozwojowej lub stałego (przeciętnego) poziomu tej zmiennej. W ekonomii są na ogół związane z cyklem koniunkturalnym gospodarki. - Wahania sezonowe – są wahaniami wartości obserwowanejzmiennej wokół tendencji rozwojowej lub stałego (przeciętnego) poziomu tej zmiennej. Wahania te powtarzają się w przedziale czasu nie przekraczającym jednego roku. Powstają na wskutek zmian pór roku, przyjętej konwencji podziału roku na kwartały, miesiące itd. Oraz zwyczajów związanych z tymi faktami (wyjazdy na urlopy latem, wzmożone zakupy w okresie świąt itp.) 3. Czy można uznać za prognozę...
tracking img