Educacion e sociedade en galicia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3012 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Dosier documental 1

1º Pedagogía- Grupo 3

Sara Pereira Gómez
Cristina Rey Puente
Ana María Rey Calvo
Ángela Rodríguez Rey
María Pena Méndez

1º Pedagogía- Grupo 3

Sara Pereira Gómez
Cristina Rey Puente
Ana María Rey Calvo
Ángela Rodríguez Rey
María Pena Méndez

A educación en Galicia. Século XIX e primeiro tercio do XX.
1.
Segundo a Lei Moyano, ¿Qué factor determina onúmero e a clase de escolas públicas?
Segundo a Lei Moyano, o factor determinante do número de escolas así como a clase de escolas públicas de cada pobo, ven determinado pola cantidade de habitantes que habitan nel.
Os pobos con menos habitantes debían de xuntarse con outros pobos con máis densidade de poboación para crear una escola mentres os pobos con máis densidade de poboación podía creara súa propia escola. Estas escolas debían contar cunha división grupal entre nenos e nenas.
Este non sería un criterio lóxico xa que deberían centrarse máis nas idades da xente. Sería moito máis lóxico elaborar un censo entre os nenos de entre 6 e 9 anos a pesares de que naquela época os censos non eran de todo fiables.

2. Peculiaridades da realidade galega que condicionan ou dificultan aaplicación da Lei Moyano.
As peculiaridades da realidade galega que condicionan ou dificultan a aplicación da Lei Moyano son maioritariamente xeográficas e económicas. Galicia contaba con múltiples núcleos de poboación con dificultades para comunicarse entre si debido a accidentada topografía e as deficiencias nas vías de comunicación. A falta de recursos económicos daba tamén lugar a unhaescolarización problemática.

3. Solución alternativa ou suplementaria que se adopta para Galicia ante a aplicación da Lei Moyano, debido á súa inadaptación a realidade galega.
A solución alternativa levada a cabo para paliar os problemas da Lei Moyano foron os seguintes: impúxose decidir o número, clase, soldo e ubicación das escolas que puidesen ser asumidas polos municipios e adoptar asmedidas axeitadas para albergar nos locais que reunisen as máis elementais condicións de habitabilidade, hixiénicas e pedagóxicas. Cada municipio debía de contar coa súa propia escola elemental de nenos, independentemente da súa poboación máis para os pobos con numerosa poboación seguíase a respectara a Lei Moyano. Outra novidade foi considerar como único distrito escolar a todo municipio que noncontase con ningún núcleo de poboación superior aos cincocentos habitantes. Ademais os axuntamentos víanse na obriga de crear escolas incompletas para poder atender a toda a poboación pero se a situación financeira do concello non llo permitía,este podía establecer escolas de tempada para garantir que gran parte da poboación puidese desfrutar delas.

4. En que período se implanta realmente a redeescolar en Galicia.
Entre 1850 e 1860 créanse en Galicia algo máis de mil escolas, na década dos anos 50 é cando realmente ten lugar á implantación da rede escolar. Nos 40 anos seguintes só se crean 600.

5. Razóns que permiten explicar o incremento das dotacións escolares entre 1850 e 1860.
A nivel provincial destaca en primeiro lugar, á privilexiada situación inicial de Ourense e taméncama a atención Lugo. As provincias de A Coruña e Pontevedra son as que alcanzaron un desenvolvemento máis notable. Este florecemento é confirmado por diferentes apreciacións cualitativas da época; Prosperidade Relativa e Lei Moyano. O desafogo económico( prosperidade relativa) que foi en parte pola inmigración, é o factor fundamental para a creación das escolas a que non chaga haber tal investimentoeconómico sería imposible o proceso das escolas. Tamén a Lei Moyano podía ser unha razón para explicar o incremento de ditas dotacións escolares, aínda que non foi un factor determinante, pero axudou en parte á creación de escolas.

6. Cal é o fenómeno máis destacado na área educativa durante o Sexenio Revolucionario.
A situación de precariedade económica, fixo que os municipios se...
tracking img