Impuesto de sociedades

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2855 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. SISTEMA TRIBUTARI
1.1 Introducció
Concepte: Conjunt de normes que tenen com a finalitat regular les relacions tributaries entre el ciutadà (contribuent) i les institucions públiques.
Objectiu: Que tots els ciutadans del país hagin de pagar obligatòriament els tributs que s’estableixin per ingressar cada any els diners suficients per poder cobrir les despeses públiques.
Intervenen:Subjecte passiu: Contribuent subjecte a obligacions.
Subjecte actiu: Institucions públiques o posseïdors de dret.
1.1.1 El pressupost de l’estat. Ingressos i despeses.
Cada any, L’Estat, les CCAA o els ajuntaments, elaboren el seu pressupost per analitzar els ingressos que espera tenir i les despeses que pensa que li sorgiran en el futur.
Els pressupostos Generals de l’Estat recullen larelació d’ingressos i despeses, del sector públic estatal, que l’Estat té previstos per cada any:
* tenen caràcter anual.
* s’hi ha d’indicar l’ import dels beneficis fiscals concedits als contribuents.
* Presentació al Congrés dels Diputats amb 3 mesos d’antelació, pera la seva aprovació.
* Si no s’aproven abans del primer dia de l’exercici econòmic, es consideren prorrogatsfins que no s’aprovin els nou.
* I>D; pressupost amb superàvit. I<D; pressupost amb dèficit. I=D, pressupost equilibrat.
1.1.2 Fonts del dret tributari.
En l’ordre tributari hi ha un ordre jeràrquic regulador de les relacions tributàries, es el següent:
1. La Constitució Espanyola de 1978: S’estableixen els principis bàsics de l’ordre tributari.
a. Principi d’igualtat:mateixa capacitat econòmica, mateixa tributació.
b. Principi de progressivitat: a major capacitat econòmica major tributació.
c. Principi de no confiscatorietat: La tributació no ha de ser superior a la renda o patrimoni gravat.
d. Principi de legalitat: El poder d’establir i exigir tributs es potestat de l’Estat, les CCAA i les corporacions locals.
2. La llei: Totsels elements essencial d’un tribut han d’estar regulats per llei, dues classes:
a. Llei de caràcter general: Regula els principis bàsics d’aplicació a tots els tributs.
b. Llei que regula cada tribut:
3. Els convenis Internacionals de doble imposició: Evitar la tributació en dos països d’un determinat fet imposable.
4. La normativa comunitària: Conjunt de regles emanades de laUE.
5. Els reglaments: Normes amb rang inferior a la llei, requereixen l’ aprovació del Consell de ministres i del president del Govern i la finalitat és interpretar, ampliar i concretar aquelles matèries que només han sigut dissenyades per la llei.
6. Les ordres ministerials: Promulgades pel ministeri d’hisenda tenen com a finalitat desenvolupar i interpretar un aspecte molt concretdel sistema impositiu.(models de declaració per a cada impost).
1.1.3 Drets i garanties dels contribuents
* Dret a ser informat i assistit per l’Administració tributària
* Dret a obtenir les devolucions d’ingressos indeguts i devolucions d’ofici que procedeixin.
1.1.4 Eficàcia de les normes tributaries.
Perquè les normes tributaries tinguin validesa i vinculin els contribuents amb l’Administració.
1. Aplicació de la norma en el temps: La norma entra en vigor als 20 dies de la seva publicació en BOE, fins a la seva derogació per un altra norma posterior.
2. Aplicació de la norma en l’espai: Dos criteris:
a. Criteri de residència efectiva: On un ciutadà habita durant almenys 183 dies a l’any.
b. Criteri territorial: Es d’aplicació la norma del lloc ones realitzi el fet gravat.
-------------------------------------------------
El règim de Concert del País Basc i el de Conveni amb Navarra són especials, suposen una major autonomia respecte a l’ Estat central.
-------------------------------------------------
Cessió de tributs a les altres CCAA: Cedeix el rendiment total o parcial d’ alguns tributs.
1.2 Finançament dels ens públics....
tracking img