Revolucion mexicana

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (778 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
| Grammar general | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
| Simple present | i | d | d | m | m | m |
| Present progressive | i | d | d | m | m | M |
| Present perfect | | | | i | d | d || Present perfect continuous | | | | | i | d |
| | | | | | | |
| Simple past | | i | d | d | m | m |
| Past progressive | | i | d | d | m | m |
| Past perfect | | | | i |d | d |
| Past perfect continuous | | | | | i | d |
| | | | | | | |
| Simple future | | | i | d | m | m |
| Future going to | | | | i | d | m |
| Future plans andintentions (gerund) | | | | | i | d |
| Present true conditional (if+will) | | | | | i | d |
| Past untrue conditional (if +would) | | | | | | i |
| | | | | | | |
| Whquestions | i | i | d | d | d | m |
| Yes/no questions | i | i | d | d | m | m |
| Tag questions | | | | | | i |
| Exclamation marks | | | | | | |
| | | | | | | |
|Irregular verbs | | | | | | |
| Regular verbs | | | | | | |
| Modals | | | i | d | d | m |
| Phrasal verbs | | | i | i | i | i |
| Get + adjective | | | | i | d | d |
| Whenand while clauses | | | | i | i | d |
| | | | | | | |
| Used to/used for | | | | | i | d |
| Demostrarive adjectives | i | i | d | d | m | m |
| Daily routines | | i | i | d| m | m |
| | | | | | | |
| Adjectives | i | i | i | d | m | m |
| Regular Comparatives and superlatives | | | i | d | d | m |
| Irregular Comparatives and superlatives | | || i | d | m |
| Comparatives with as+adj+as | | | | | i | d |
| | | | | | | |
| Proper and common nouns | i | d | d | m | m | m |
| Countable and uncountable nouns | | i | i |d | d | m |
| How much and how many | i | i | i | d | m | m |
| Subject pronouns | i | d | d | m | m | m |
| Object pronouns | | | i | d | m | m |
| Possessive pronouns | | | i | d |...
tracking img