Pac 3 Interculturalitat I Educacio Ensayos y Documentos

 • Interculturalitat I Educacio Pac 1-B

  a) Les actores principals de la polèmica eren dues: l’Hajar i la Zoia. ¿Què noció de “cultura” comparteixen les dues? Partint de la base epistemològica de l’antropologia en la diversitat de la cultura, les dues dones formen part d’un particularisme. Al finalitzar la baralla en el grup-classe queden...

    1408 Palabras | 6 Páginas  

 • Interculturalitat i educació PAC1

  PAC 1. ESTUDI DE CAS. a) Els actors principals de la polèmica eren dos: Joel i Berta. Quina noció de “cultura” tenen cadascun d’ells? La noció de cultura de fons que podem atribuir al Joel i a la Berta considera la diversitat cultural com a base de la dignitat i la igualtat, sent conscients...

    1145 Palabras | 5 Páginas  

 • PAC1. INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓ

   INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PART B: Informe Qüestió a) Els actors principals de la polèmica eren dos: en Joel i la Berta ¿Quina noció de “cultura” tenen...

    1388 Palabras | 6 Páginas  

 • Pac1B. Interculturalitat I Educació

  a) Les actores principals de la polèmica eren dues: l'Anna, cap d'estudis i la Fàtima, alumna de secundària. ¿Quina noció de “cultura” comparteixen les dues? Argumenta la resposta amb els conceptes del mòdul 1, apartat 1.2. b) És possible fomentar un programa d'interculturalitat fort en el context ...

    1312 Palabras | 6 Páginas  

 • Interculturalitat i educacio

  Interculturalitat i Educació PAC 2 |Tipus de politiques |Inici de la democràcia |Anys 90 |Finals anys 90 inici dels 2000 | | | | | ...

    811 Palabras | 4 Páginas  

 • Educacio especial pac 3 uoc

  Educació Especial PAC 3 Reelaboració d’un capítol del mòdul 5è a partir de la construcció d’ un mapa conceptual. Reflexió sobre les actuacions psicopedagògiques en el cas concret dels alumnes amb greus trastorns de conducta. Gemma González Méndez 19.12.2006 1.- Construir un mapa conceptual...

    1179 Palabras | 5 Páginas  

 • Pac 3 Desenvolupament I Aprenentatge

  PAC 3: El desenvolupament en l’adolescència Podem dir que l’adolescència és un període transició ecològica fins a l’adultesa, una etapa on es duen a terme molts de canvis en tots els àmbits de desenvolupament (biològic, social, sexual, cognitiu), és a dir, hi ha una reorganització que fa que sigui...

    1393 Palabras | 6 Páginas  

 • Pac interculturalitat

  Informe En relació amb el debat, responeu a les següents qüestions: a) Els actors principals de la polèmica eren dos: Joel i Berta. Quina noció de “cultura” tenen cadascun d’ells? Argumenta la resposta amb els conceptes del mòdul 1, apartat 1.2.. Hi ha diverses definicions de «cultura » en un senti...

    923 Palabras | 4 Páginas  

 • Disseny, desenvolupament i innovació del currículum Pac 3

  treballat al BLOC II i III de la Guia d’aprenentatge. En el cas de què tingueu la oportunitat de portar-la a la pràctica podreu anar fent el procés d’investigació-acció que proposen en Stenhouse i en Elliot i recollir les vostres observacions i propostes de millora en la PAC. El nivell formatiu...

    2414 Palabras | 10 Páginas  

 • SOL PAC 3 PERSONES I ORGANITZACIONS

  Estudis d’Economia i Empresa Persones i Organitzacions Curs 2012-13 / 2º semestre Solucions Orientatives Prova d’Avaluació Continuada 3 (PAC3). Activitats de la funció de personal Enunciats EXERCICI 1. Establiment del salari de cada empleat d’acord a un sistema de gestió per competències ...

    2687 Palabras | 11 Páginas  

 • PAC 3 Psicologia de l'educació i l'instrucció

  PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ I DE LA INSTRUCCIÓ GRAU DE PSICOLOGIA Prova d’Avaluació Continuada 3 – PAC3 2013-14 SÍNTESI INDIVIDUAL • Presentació i objectius • Enunciat: descripció de l’activitat • Materials • Criteris d’avaluació • Format d’entrega • Data de lliurament ...

    865 Palabras | 4 Páginas  

 • Pac 3: percepció auditiva i percepció tactil

  AUDITIVA I PERCEPCIÓ TÀCTIL • Presentació • Enunciats • Materials • Criteris d’avaluació • Format • Data límit de lliurament PRESENTACIO Aquesta PAC consta de dues parts, a través de les quals es treballaran aspectes fonamentals dels mòduls 3 i 4 de l’assignatura:...

    1777 Palabras | 8 Páginas  

 • Pac 1 mètodes, dissenys i tècniques d'invesigació en educació

  | |2 |C | |3 |C | |4 |R | |5 |E | |6 |E | 3. referència: Fernàndez-calvo,B. Rodríguez-Pérez,R. Contador,I. Rubio-Santorum,A. Ramos,F.(2011). Eficacia...

    365 Palabras | 2 Páginas  

 • Pac 3

  |Psicomundo (http://psicomundo.com) | |Paràmetre |Resposta i observacions | |1) Es menciona explícitament l’autor / editor? |SÍ. Apareix el nom del director:...

    2492 Palabras | 10 Páginas  

 • Pac 3

  PSICOMETRIA Mòdul 4 i síntesis Tercera Prova d’Avaluació Continuada –PAC3 ENUNCIATS DE LA PAC 1. PREGUNTA Tenint en compte que el qüestionari EPQ, dissenyat per Eysenck, inclou tres dimensions bàsiques de la personalitat, que són la E-Extraversió, la N-Neuroticisme i la PPsicoticisme, i una de complementaria...

    3643 Palabras | 15 Páginas  

 • Paco<3

  Las estrategias correctas en la vida nos llevan camino al éxito, pues nos ayudan a mejorar nuestras capacidades y ofrecen soluciones a nuestros problemas. Las estrategias para alcanzar el éxito deben ir acompañadas de ciertas aptitudes necesarias para llegar a la meta propuesta. Y aquí le contamos...

    407 Palabras | 2 Páginas  

 • Pac 3

  que s'adiu més amb les meves expectatives personals i professionals? Mead, 1934 descriu a la persona en termes interactius i dialèctics entre dues parts el “mi” i el “jo”, on el “mi” és la part de la persona que està formada per les interaccions i experiències externes al subjecte, mentre que el “jo”...

    710 Palabras | 3 Páginas  

 • EDUCACIO ESOECIAL Pac-1

  Universitat Oberta de Catalunya 1 de novembre 2012 Assignatura: Educació Especial Professora consultora: Irene Puig VALORACIÓ GLOBAL DE LA PRIMERA ACTIVITAT D'AVALUACIÓ A continuació trobareu uns comentaris relacionats amb els treballs corresponents a la primera...

    7015 Palabras | 29 Páginas  

 • Pac 1 diagnostic educacio

  bàsiques i seriacions. 2. Objectius que pretén: - Conèixer el domini que l’alumne té de les quatre operacions matemàtiques bàsiques i veure si sap col·locar bé els nombres per tal de realitzar les operacions correctament. - Conèixer el domini que té l’alumne de la numeració i les seriacions. 3. Descripció/reproducció...

    3252 Palabras | 14 Páginas  

 • pac educació social

   1. Realitza un quadre comparatiu i de síntesi de les diferents lleis educatives, esmentant els aspectes comuns i les novetats que cada una planteja. Proposa per cadascuna una valoració crítica i un altre de positiva (mòdul 1, punt 1). Llei orgànica d’estatus de centres escolars:LOECE La Llei...

    3530 Palabras | 15 Páginas  

tracking img